Wymień dowód osobisty

Od sześciu lat trwa wymiana starych dowodów osobistych na nowe.

Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m. in.:

– załatwić formalności w urzędach;
– odebrać listu poleconego na poczcie;
– wziąć kredytu bankowego;
– sprzedać lub kupić mieszkania, itp.

- reklama -

Aby dokonać wymiany dowodu osobistego, należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości wraz z:

– 2 aktualnymi wyraźnymi fotografiami;
– dowodem uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;
– skróconym odpisem aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński);
– skróconym odpisem aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego);
– na żądanie organu – poświadczeniem obywatelstwa polskiego lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie polskiego obywatelstwa, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Za wydanie dowodu osobistego, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Oczekiwanie na nowy dokument tożsamości wynosi 1 miesiąc.

Jednostką odpowiedzialną za wydanie nowego dowodu jest Wydział Spraw Obywatelskich, mieszczący się w pokoju nr 12.

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Racibórz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Należy je złożyć w sekretariacie wydziału lub Biurze Obsługi Interesantów.

Wniosek o dowód osobisty składa się i odbiera osobiście. Osoba, która ukończyła 18. rok życia i po raz pierwszy ubiega się o wydanie dowodu osobistego, przy składaniu wniosku powinna dodatkowo legitymować się dokumentem ze zdjęciem i danymi osobowymi (np. paszport, legitymacja szkolna) lub zgłosić się z jednym z rodziców bądź opiekunem prawnym. Osoby małoletnie od 13 do 18 lat składają wniosek o dowód osobisty w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13. roku życia, mogą otrzymać dowód osobisty na uzasadniony, pisemny wniosek obojga rodziców i opiekunów.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

a) zmiany danych osobowych zamieszczonych w dowodzie osobistym w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę;
b) uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby (w razie wymiany dowodu osobistego z przyczyn wymienionych w pkt. b i c ponowne złożenie aktów stanu cywilnego nie jest wymagane);
c) upływu terminu ważności.

Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18. roku życia ważny jest 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65. rok życia ważny jest na czas nieokreślony.

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana powiadomić o tym najbliższy organ gminy. Na potwierdzenie faktu utraty dowodu osobistego otrzymuje zaświadczenie, które ważne jest do czasu otrzymania nowego dowodu osobistego. Należy je przedłożyć składając wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z innym dokumentem ze zdjęciem celem potwierdzenia tożsamości osoby.

Opłatę za dowód należy wnieść do Kasy Urzędu Miasta lub na rachunek ING BSK Oddz. Racibórz 78105010701000000400033692.

Zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego przysługuje osobom:

– ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku;
– zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu;
– które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych;
– przebywającym w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną;
– małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Podstawą zwolnienia są:

– zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przebywaniu osoby w domu pomocy społecznej;
– zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku stałego lub do wglądu decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z pomocy społecznej albo renty socjalnej;
– zaświadczenie kierownika placówki opiekuńczo-wychowawczej albo młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii o całodobowym przebywaniu małoletniego w tej placówce.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Fotografia w wymiarach 35 x 45 mm powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:

a) bez nakrycia głowy (z wyjątkiem osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, co potwierdzone jest zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);
b) bez okularów z ciemnymi szkłami (z wyjątkiem osoby z wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności);
c) głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem;
d) równomiernie oświetlona twarz.

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego, dotychczasowy dowód unieważnia się i zwraca wnioskodawcy.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy (jeżeli jego złożenie we właściwym organie nie jest możliwe).

Wnioski osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych będą rozpatrywane indywidualnie.

O posiadaniu nowego dowodu osobistego podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej zobowiązani są zawiadomić Urząd Skarbowy poprzez wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego (druk NIP-3) w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, poczty lub przez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Raciborza.

Dowody osobiste odbiera się w pokoju numer 14.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here