Historia PTP w Raciborzu

W 2007 roku Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie obchodzi 50 -lecie istnienia oraz ciągłej pracy pielęgniarskiej, opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, profilaktycznej na rzecz podmiotu zainteresowania jakim jest pacjent.

(Referat został wygłoszony podczas jubileuszowych obchodów PTP 20 października w Raciborzu. Tu fragmenty.)


Historię organizacji, stowarzyszeń tworzą dni codziennej, mozolnej pracy, ale nade wszystko takie podniosłe momenty jakich jesteśmy świadkami dzisiaj. Nie można mówić o historii bez osób, które ją tworzyły. Pielęgniarstwo to zawód, którego celem jest niesienie pomocy ludziom w niedoli, nieszczęściu i chorobie. Jednak dbałość o zachowanie zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu wiąże się nie tylko z pomocą o charakterze medycznym, ale również między innymi z pracą pedagogiczną, pracą socjalną, psychologiczną administracyjną oraz określoną postawą etyczną. Charakter i specyfika tego zawodu stawia przed pielęgniarką konieczność ciągłego rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów wewnętrznych i dylematów etycznych, podejmowania trudnych decyzji i dokonywania wyborów.Założycielką koła PTP w Raciborzu była Teresa Jaszczołd – na zdjęciu: (po prawej) z obecną przewodniczącą Krystyną Klimaszewską.


Po ukończeniu szkoły podstawowej, małej matury i dużej matury kontynuowała naukę w Szkole Pielęgniarskiej w Bydgoszczy. W tym czasie pierwsze pielęgniarki rozsyłane były po całej Polsce, aby organizować szkoły pielęgniarskie w celu kształcenia przyszłych kadr dla opieki nad pacjentem chorym. W ten sposób Teresa Jaszczołd zdecydowała się pracować w Raciborzu. Z inicjatywy Pielęgniarki Przełożonej Szpitala Miejskiego w Raciborzu Teresy Pawłowskiej w dniu 03.04.57 powstało koło PTP przy Szpitalu Miejskim w Raciborzu.Działalność koła oraz skład zarządu ulegał częstym zmianom, co tłumaczyć można okresem organizacyjnym PTP w Polsce. Dopiero od 1971 roku działalność kolejnych zarządów przebiegała zgodnie ze statutem PTP w okresach trzyletniej kadencji. W 1972 roku nawiązano współpracę z pielęgniarkami pobliskiej Opawy. Często odbywały się wzajemne wizyty i wymiana doświadczeń na niwie pielęgniarstwa. W tym czasie koło PTP liczyło 88 członków. Mając na uwadze warunki służby zdrowia tamtego okresu, za najważniejsze cele statutowe uznano i realizowano: podniesienie stanu zdrowia całego społeczeństwa, podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych kadr pielęgniarskich, uregulowanie problemów związanych z uprawnieniami zawodowymi polskich pielęgniarek.


Ponadto działalność koła polegała na organizowaniu szkoleń zawodowych dla pielęgniarek, wycieczek integracyjnych, spotkań okolicznościowych.Przemiany polityczne-ekonomiczne kraju po 1989 roku, powstanie Izby Pielęgniarek i Położnych oraz obligatoryjna przynależność do niej stała się powodem nagminnego wypisywania się członków z koła PTP, podobnie jak i w innych miastach. Główną przyczyną podawaną przez koleżanki była konieczność płacenia podwójnych składek członkowskich, na co nie mogły sobie pozwolić ze względu na niskie zarobki. Ważyły się losy naszego koła w Raciborzu. Część koleżanek była zdania, iż nie ma potrzeby dalszego istnienia towarzystwa, gdyż większość zadań związanych z zawodem pielęgniarki i położnej przejęła korporacja zawodowa. Koło przetrwało dzięki nielicznej grupie zwolenniczek.


Po okresie euforii Samorządem Pielęgniarek i Położnych nastąpiło opamiętanie, iż PTP jest jedynym towarzystwem reprezentującym polskie pielęgniarki na arenie międzynarodowej jak i Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek, tak i w Europejskim Biurze Rady Pielęgniarek. Rozwiązanie PTP wiązałoby się z utratą kontaktów międzynarodowych w sprawach dotyczących zawodu pielęgniarskiego. Nastąpiła fala reaktywowania kół terenowych.Obecnie zgodnie ze statutem wśród wielu celów strategicznych towarzystwo realizuje swe zadania poprzez między innymi:


-Opracowywanie własnych projektów kierunków rozwoju pielęgniarstwa oraz opinii, wniosków i postulatów w zakresie różnych dziedzin pielęgniarstwa.


-Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, terenowymi organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i samorządami zawodowymi.


-Prowadzenie działalności edukacyjnej i promującej zdrowie w społeczeństwie.


-Organizowanie kongresów naukowych, konferencji i warsztatów
edukacyjnych, kursów, wykładów, odczytów.


– Popularyzowanie zawodu pielęgniarskiego i dbanie o jego prestiż.


Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, takich jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, kultura, nauka, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu.
Tak więc można realizować zadania statutowe promując pielęgniarstwo, przy jednoczesnej promocji zdrowego stylu życia wśród populacji i współpracy z instytucjami, organami samorządowymi i społecznymi.
Raciborskie koło PTP wzięło pod uwagę możliwości jakie daje państwo i podjęło się wyzwania i przystąpiło do napisania projektu w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Po wygranej przystąpiło do realizacji projektu pt.: „Raciborskie Dni Promocji Zdrowia”, który obejmował swym zasięgiem całe społeczeństwo raciborskie. Ponadto zorganizowano konferencję naukową ” 2006 – ROKIEM PRAW PACJENTA. ROLA PIELĘGNIARKI W SPOŁECZEŃSTWIE”.


Wciąż trwają prace nad rozwojem koła, popularyzowaniem zawodu pielęgniarskiego oraz dbaniem o jego prestiż.


Krystyna Klimaszwska

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here