„Program wyrównywania różnic między regionami” finansowany ze środków PFRON

Starostwo Powiatowe w Raciborzu przyjmuje wnioski o dofinansowanie zadań w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".

W Powiecie Raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach obszaru B Programu, tj. likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszaru D, tj. likwidację barier transportowych poprzez dofinansowanie zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.

- reklama -

Beneficjentami programu mogą być:
– w ramach obszaru B – podmioty, które utworzyły i prowadzą zakłady opieki zdrowotnej lub placówki edukacyjne.

 

Placówka edukacyjna w rozumieniu Programu oznacza:

 

a) przedszkole z oddziałem lub oddziałami integracyjnymi, przedszkole zamierzające zorganizować oddział lub oddziały integracyjne, przedszkole specjalne, szkołę publiczna lub niepubliczną spełniającą warunki szkoły publicznej (podstawową, gimnazjum, ponadgimnazjalną) z oddziałem lub oddziałami integracyjnymi albo zamierzającą zorganizować oddział lub oddziały integracyjne, szkołę specjalną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

b) bursę lub internat szkolny oraz bibliotekę szkolną, jeżeli korzystają z nich dzieci niepełnosprawne, a także poradnię psychologiczno – pedagogiczną, utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Zakład opieki zdrowotnej oznacza:

szpital, przychodnię, ośrodek zdrowia oraz poradnię, utworzone i prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, które w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie powszechnie dostępnych dla osób ubezpieczonych świadczeń zdrowotnych, dla których organem założycielskim jest, a w przypadku zakładów opieki zdrowotnej będących spółkami prawa handlowego, w których większościowe udziały ma :
– organizacja pozarządowa,
– jednostka samorządu terytorialnego,
– państwowa uczelnia medyczna,
– jednostka administracji rządowej.

W ramach obszaru D – organizacje pozarządowe oraz gminy.

Organizacja pozarządowa oznacza stowarzyszenie, fundację, kościelną osobę prawną, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadającą statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności-tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Wzór wniosku dostępny będzie 12 lutego 2008 r. na stronie internetowej powiatu raciborskiego bip.powiatraciborski.pl.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2008 r.

Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. (032) 415 44 08 wew. 308.

 

/Starostwo Powiatowe/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here