Kuźnia Raciborska: będzie współpraca samorząd-organizacje pozarządowe

Uchwałę ws. Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. przyjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Współpraca Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. Program współdziałania szczegółowo określa formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej.

- reklama -

Celem programu jest umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, a także stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy. Istotne zdaje się tu być budowanie tkanki społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej czy zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Podmioty, chcące włączyć się w realizację przyjętego programu, zobowiązane są do poinformowania lokalnego samorządu o gotowości do współpracy i działań na rzecz Gminy. Warunkiem podjęcia współpracy na linii samorząd-organizacje jest złożenie u burmistrza informacji o działalności na terenie Gminy. Do pisma dołączyć należy statut, informację o władzach oraz dane teleadresowe.

 

Współpraca – jak czytam w załączniku do przyjętej uchwały – odbywać się będzie w szczególności poprzez: "a) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego (zlecenie: powierzenie, wspieranie); b) pomoc w ubieganiu się o środki na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy, np. udzielenie rekomendacji, ułatwienie kontaktów itp.; c) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz nieodpłatne udostępnienie lokalu, sprzętu technicznego itp. na spotkania organizacji lub spotkania otwarte związane z działalnością statutową i zadaniami własnymi Gminy; d) promocję ich działalności; e) organizowanie konsultacji, szkoleń, forów wymiany doświadczeń celem podniesienia efektywności ich działań; f) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych".

Aby zapewnić pełną realizację programu, burmistrz powoła Zespół Opiniujący, w skład którego wejdą tak przedstawiciele gminy, jak i osoby skupione w organizacjach pozarządowych. Zarówno burmistrz, jak i różnego typu stowarzyszenia mają obowiązek wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałać w celu ich zharmonizowania. Współpraca – jak głosi uchwała – odbywać się będzie na zasadzie partnerstwa, pomocniczości, efektywności, jawności i suwerenności stron.

Zlecanie realizacji zadań publicznych i wspieranie organizacji pozarządowych oraz prowadzących działalność pożytku publicznego, obejmuje te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe. Należą do nich m. in. pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz mniejszości narodowych czy nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Przez to ostatnie rozumie się: organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncerty, występy artystyczne, konkursy, wystawy, dyskusje, prelekcje), działalność edytorską i wydawniczą, popularyzowanie wiedzy o dziejach Gminy i losach jej mieszkańców, i dokumentowanie historii najnowszej oraz lokalnych wydarzeń kulturalnych.

W zakres zadań priorytetowych wchodzi ponadto m. in.: wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, edukacja ekologiczna (sprzątanie świata, dzień ziemi, segregacja odpadów) oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne czy przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Uchwałę radni przyjęli przez aklamację.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here