Zgłoś zalany obiekt do nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego apeluje do właścicieli i zarządców budynków o zgłaszanie usterek i nieprawidłowości w konstrukcji obiektów, powstałych wskutek niedawnej powodzi.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zalanych w czasie powodzi na terenu powiatu raciborskiego.

 

- reklama -

W  związku  z  wystąpieniem  lokalnych  podtopień  oraz  zalań  budynków  mieszkalnych, gospodarczych  oraz  innych  obiektów  na  terenie  powiatu  raciborskiego,  a  co  za  tym  idzie wystąpienia  zagrożenia  związanego  z  osłabieniem  ich  konstrukcji,  przed  przystąpieniem  do użytkowania takiego obiektu należy sprawdzić czy nie występują takie objawy jak:

−  podmycie, odsłonięcie, uszkodzenia lub ubytki fundamentów,
−  wypłukanie gruntu bezpośrednio przy budynku,
−  widoczne  odkształcenia,  rysy  i  spękania  ścian  (głównie  pionowe),  stropów,  słupów  i innych elementów konstrukcyjnych,
−  wzajemne odspojenie ścian (głównie w narożach budynków),  
−  wystąpienie  trudności  w  otwieraniu  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych,  mogące świadczyć o odkształceniu się konstrukcji.  

W  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia  powyższych  objawów  bądź  trudności  w  ich ustaleniu, proszę o bezzwłoczne  informowanie o tym fakcie Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego  w  Raciborzu.  Zgłaszając  obiekty  uszkodzone  proszę  podać  imię, nazwisko, adres oraz w miarę możliwości kontakt telefoniczny właściciela nieruchomości.

Przypominam ponadto, że pomimo nie stwierdzenia ww. objawów zgodnie z art. 61 pkt 2  i art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7  lipca 1994r. –Prawo budowlane  (jednolity  tekst z 2006r.  Dz. U. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego:

−  jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej  staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu  w  razie  wystąpienia czynników  zewnętrznych  oddziaływujących  na  obiekt, związanych  z  działaniem  sił  natury,  takich  jak:  wyładowania  atmosferyczne,  silne wiatry,  intensywne  opady  atmosferyczne,  osuwiska  ziemi  lub  powodzie,  w  wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem,  mogące  spowodować  zagrożenie  życia  lub  zdrowia  ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,

−  w przypadku okoliczności o których mowa wyżej, jest obowiązany do poddania obiektu obowiązkowej kontroli bezpiecznego użytkowania. Kontrolę  taką musi przeprowadzić osoba  która  posiada  uprawnienia  budowlane  w  odpowiedniej  specjalności i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
 

ZGŁASZANIE INFORMACJI O USZKODZONYCH OBIEKTACH:

Adres:   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz.

Telefony:  (32) 419-04-66, kom. 664-161-727, kom. 668-667-756,

Fax.:    (32) 419-04-66,

E-mail:  [email protected]

Godziny pracy Inspektoratu:
−  poniedziałek   – od 7.30 do 15.30,
−  wtorek    – od 7.30 do 17.30,
−  środa     – od 7.30 do 15.30,
−  czwartek     – od 7.30 do 15.30,
−  piątek     – od 7.30 do 13.30.

 

mgr inż. Gabriel Kuczera

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w Raciborzu

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here