Student i socjologia – trzyletni romans?

Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu wystąpił do szkół ponadgimnazjalnych z ofertą organizacji spotkań, mających na celu przybliżenie uczniom specyfiki studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz wstępne zapoznanie zainteresowanych z tą dziedziną wiedzy, jaką jest socjologia.

Dotychczas z oferty skorzystały raciborskie szkoły średnie, takie jak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych, a także – w ramach współpracy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach. W placówkach tych młodzież wysłuchała wykładu pracownika Instytutu mgra Grzegorza Dutki, pt. Student i socjologia – trzyletni romans czy związek na całe życie?. Tytuł wykładu – jak przyznaje socjolog – był nieco prowokacyjny, jako że przygoda z socjologią zwykle nie kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów. Podczas spotkania mgr Grzegorz Dutka zwracał uwagę na wielość i różnorodność problemów podejmowanych na studiach socjologicznych, jednocześnie koncentrując się na tych, które mogą się okazać przydatne tak w przyszłej karierze zawodowej, jak i w życiu codziennym. Argumentował, że socjologia – lepiej niż inne nauki społeczne czy humanistyczne – przygotowuje młodego człowieka do zmagań w dorosłym życiu, w którym coraz trudniej o stabilność nie tylko w sferze pracy, ale i w sferze stosunków osobistych. Studiując socjologię zdobywamy wiedzę na temat komunikacji międzyludzkiej, która często okazuje się niezbędna dla wzmocnienia konkurencyjności własnej firmy, czy uzyskiwania awansów w pracy zawodowej, a także pomocna w nawiązywaniu kontaktów w życiu prywatnym. Studenci socjologii również lepiej przygotowywani są do kontaktów z klientem, gdyż uczą się widzieć w nim nie tylko nabywcę towaru czy usługi, ale także przedstawiciela określonej warstwy społecznej, grupy etnicznej lub wyznaniowej, kategorii płci lub wieku – kontynuował socjolog.

- reklama -

Za atut studiów z zakresu socjologii mgr Grzegorz Dutka uznał także kreowanie i wzmacnianie postaw proobywatelskich. Studenci socjologii zdobywają wiedzę na temat współczesnych ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych, które współcześnie nie kojarzą się już jedynie z filantropią, lecz coraz częściej stają się sposobem na życie (coraz bardziej zresztą opłacalnym finansowo), a także metodą wdrażania własnych pomysłów i idei. Studenci ponadto zdobywają w toku studiów narzędzia, pozwalające aktywizować społeczności lokalne oraz grupy i kategorie zmarginalizowane. Socjologia umożliwia aktywne włączanie się w życie polityczne, społeczne i kulturalne społeczności. Jak zaznaczył socjolog, absolwenci tego kierunku zakładają stowarzyszenia, a także wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na samorządy lokalne. To, co, zdaniem mgra Dutki, winno zostać wyeksponowane, tyczy się odmienności socjologii od wielu innych nauk społecznych i humanistycznych. Socjologię wyróżnia bowiem wyraźna orientacja na podejmowanie badań empirycznych, co kieruje tę naukę także w stronę scjentyzmu, charakterystycznego dla nauk ścisłych.

W czasie studiów studenci realizują projekty badawcze, poznają techniki konstruowania ankiet, prowadzenia wywiadów, a także poznają mechanizmy manipulacji danymi statystycznymi. Umiejętność konstruowania ankiet, a także znajomość metod analizy i interpretacji wyników badań okazuje się dziś niezbędna w wielu organizacjach i firmach, nie tylko w tych stricte badawczych, ale także w instytucjach publicznych, które coraz częściej zwykły interesować się opinią klientów. Jeśli zakładać, że tendencje rozwojowe naszego społeczeństwa zostaną zachowane, należy oczekiwać wzrostu zainteresowania wśród pracodawców także umiejętnościami z dziedziny metod i technik badawczych – zapewniał przedstawiciel Instytutu Studiów Społecznych.

Studia socjologiczne mogą spodobać się także tym wszystkim, którzy interesują się problemami społecznymi oraz mechanizmami ich kreowania. Niektóre z nich w rzeczywistości naświetlane są głównie w tym celu, by legitymizować lub umacniać władzę lub wpływy określonej grupy czy kategorii osób. Tym samym, socjologię zwykło zaliczać się do nauk krytycznych. Socjolog obnaża mechanizmy władzy oraz docieka interesów stojących za określoną grupą, środowiskiem czy klasą społeczną. W przeciwieństwie do innych nauk humanistycznych – takich jak, przykładowo, politologia – nauka ta nie afirmuje istniejącego systemu społecznego, lecz stara się kwestionować status quo. Socjologia może zatem zainteresować nie tylko młodzież ukierunkowaną na awans zawodowy, ale także tę „zbuntowaną”, niepogodzoną z rzeczywistością, w której przyszło jej żyć. Wykładowca wspomniał także, że często dochodzi do wypaczenia obrazu absolwenta socjologii przez media. Przyznał, że zna wielu absolwentów, którzy po studiach awansowali na kierowników placówek handlowych, zdobyli pracę w agencjach badawczych, zawodowo zajęli się marketingiem i Public Relations, czy też rozpoczęli własną działalność gospodarczą. Zawód socjologa – kontynuował – z pewnością nie należy do tych, które mogą być i są wykonywane jedynie na uczelni. W przypadku tego zawodu traci sens operowanie sformułowaniem „niepracujący w swoim zawodzie”, gdyż socjologia jako kierunek studiów przygotowuje do wielu zawodów, natomiast – po dwóch latach trwania nauki – studenci mają możliwość wyboru określonych specjalizacji. Niewykluczone także, że sceptyczne zapatrywanie się na studiowanie socjologii, charakterystyczne dla niektórych środowisk, wynika po części z obawy przed wzrostem świadomości społecznej. Świadomym społeczeństwem trudniej jest przecież sterować – stwierdził na zakończenie socjolog. Spotkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z przedstawicielami uczelni są, należy wierzyć, inspirujące i trzeba je traktować jako element akcji promocyjnej podejmowanej przez raciborską PWSZ.

 

Artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 4 (44) / kwiecień 2011

 

 

 

    Czytaj również:

 

     – inne artykuły związane z PWSZ

     – inne artykuły zaczerpnięte z Eunomii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Czytaj pełne wydanie 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here