Czym zajmą się radni miejscy w kwietniu?

1

Radni podczas kwietniowej sesji m.in. wysłuchają sprawozdania z działalności straży miejskiej, zadecydują o pomocy finansowej dla policji i powiatu. Zobacz szczegółowy program.

Najbliższa sesja Rady Miasta Racibórz odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

- reklama -

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Racibórz.
3.    Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4.    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za rok 2014.
5.    Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Raciborzu za 2014 rok.
6.    Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.
7.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu (WTZ).
8.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu (promocja).
9.    Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
10.    Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu.
11.    Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
12.    Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz.
13.    Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz na rok 2015.
14.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu oraz wyrażenia zgody na pokrycie nowych udziałów aportem rzeczowym.
15.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/594/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.
16.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.
17.    Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc postojowych oraz przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu na Placu Długosza.
18.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy ks. Józefa Londzina.
19.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” prawa własności użytkowanych wieczyście nieruchomości drogowych położonych w Raciborzu.
20.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” prawa własności użytkowanej wieczyście nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Piaskowej.
21.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. Bosackiej 1.
22.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
23.    Zakończenie sesji.

 

publ. /ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here