Rudnik: Budżet gminy na 2016 rok zyskał aprobatę radnych

0

W nowym budżecie na 2016 rok priorytetem są inwestycje. Przyszłoroczny budżet gminy zakłada wydatki na poziomie 17,6 mln zł. Największa pula środków – prawie 9 mln zł  zostanie przekazana na oświatę.

Zadania inwestycyjne, które są bardzo ważne dla mieszkańców, mające na celu poprawę komfortu życia, to: budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku 1 000 000 zł, przebudowa drogi wraz z chodnikiem i traktem pieszo-rowerowym na odcinku Szonowice-Modzurów (inwestycja realizowana przez powiat raciborski, a współfinansowana przez gminę Rudnik). Koszt inwestycji po stronie gm. Rudnik to kwota około 840 tys. zł. Ważnym zadaniem w roku 2016 będzie także remont ulicy Raciborskiej wraz z uregulowaniem gospodarki wodnościekowej w sołectwie Jastrzębie, realizowane przez gminę wspólnie z powiatem raciborskim. 40 tys. zł zabezpieczono w budżecie na realizowanie programu przydomowych oczyszczalni ścieków, inwestycje w ochotniczych strażach – to jak co roku 50 tys. zł. Dochody gminy w roku 2016 będą niższe, spadek wpływów z podatku rolnego niższy o 12% w stosunku do roku 2015, podatek od nieruchomości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych na poziomie roku 2015. Zadłużenie gminy na koniec roku 2016 na bezpiecznym poziomie zamknie się kwotą około 3,8 mln zł. Cel to poprawa komfortu życia mieszkańców.

- reklama -

Każdy budżet powstaje w oparciu o politykę kompromisu. W gminie Rudnik mamy 14 sołectw i każde z nich ma swoje specyficzne uwarunkowania, a co za tym idzie szczególne potrzeby. Nie można mówić o braku ambicji tego budżetu, realizujemy zadania na miarę naszych możliwości finansowych. Nie przeznaczamy środków na takie inwestycje, które w okresie późniejszym przekładają się na wzrost kosztów, nie robimy "pomników", obiektów, które generują problemy utrzymania, np. gospodarność – to jest właśnie to, co deklarowano już w kampanii wyborczej. Projekt budżetu na 2016 r. jest kolejnym, jaki współtworzył wójt Alojzy Pieruszka. Przy tworzeniu koncepcji – jak mówi – ważne jest racjonalne dysponowanie środkami publicznymi, gospodarne i celowe ich wydatkowanie. W wydatkach budżetowych gminy na rok przyszły znalazły się m.in. takie pozycje, jak: program nauki pływania dla naszych najmłodszych mieszkańców 20 000 ,00 zł imprezy masowe: bieg rudnicki i bieg na łyżworolkach 15 000,00 zł, koszt utrzymania naszych mieszkańców w domach opieki 120 000,00 zł, prawie 130 000,00 zł to kwota, jaką wydatkujemy na naszych najmłodszych, którzy korzystają z opieki przedszkolnej poza terenem naszej gminy, około 50 000,00 zł to koszt utrzymania dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej, Oświetlenie ulic wraz z remontami kosztuje nas rocznie około 260 000,00 zł. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową został przedłożony radnym, przedyskutowany na komisjach i zaakceptowany przez Radę Gminy na ostatniej sesji. Nie wszyscy radni byli zgodni co do założeń przyszłorocznego budżetu i podziału gminnej kasy. Od głosu wstrzymali się Mirosław Golijasz, Sebastian Mikołajczyk, Michał Kowacz i Artur Osak.

 

Źródło: Urząd Gminy Rudnik

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here