Darmowe porady prawne w powiecie raciborskim

prawo

W powiecie działają cztery punkty, w których bezpłatną pomoc świadczą adwokaci i radcowie prawni.

W powiecie raciborskim można skorzystać z nieodpłatnej pomocy adwokatów i radców prawnych. Od 2017 roku również kobiety w ciąży mogą korzystać z darmowych porad prawnych. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działają w Raciborzu, Pietrowicach Wielkich, Krzyżanowicach i Kuźni Raciborskiej.

- reklama -

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu (Plac Okrzei 4):
– poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-12.00
– wtorek: 12.00-16.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

2. Centrum Społeczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkich (ul. 1 Maja 8B):
– poniedziałek, wtorek, środa: 14.00-18.00,
– czwartek, piątek: 10.00-14.00.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych.

3. Urząd Gminy w Krzyżanowicach (ul. Główna 5):
– poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00-18.00
– czwartek: 8.00-12.00.
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” z siedzibą w Raciborzu. Pomoc prawną świadczy radca prawny lub adwokat.

4. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej (ul. Klasztorna 9):
– od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie. Pomoc prawną świadczy radca prawny, adwokat lub osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Uprawnieni do korzystania z pomocy są:
– młodzież do 26. roku życia,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– seniorzy po ukończeniu 65 lat,
– osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
– kobiety w ciąży.

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here