15 mln zł na drogę Racibórz- Pszczyna i 1,8 mln zł dla szpitala w Rybniku. Uchwalono budżet województwa śląskiego.

0
Uchwalono budżet na 2019 rok dla województwa śląskiego.

Sejmik Śląski przyjął budżet województwa na 2019 rok. Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,62 mld zł, dochody natomiast 1,60 mld zł. Budżet mają zrównoważyć przychody w kwocie 132,1 mln zł

Za przyjęciem uchwały budżetowej było 26 radnych, 18 wstrzymało się od głosu.
„Uchwalenie tego budżetu to początek naszych starań o właściwy rozwój województwa śląskiego. O to, by znowu znaleźć się wśród najlepiej prosperujących województw. Niestety, w ostatnich latach pozwoliliśmy się wyprzedzić, gubiąc po drodze nasz niesamowity potencjał. Zagrożeniem jest spore zadłużenie wynoszące ok. 600 mln zł. Tymczasem nie brakuje w Polsce przykładów województw stawiających na rozwój i realizujących kolejne inwestycje, przy okazji kształtując dług na poziomie ok. 100 mln zł. Budżet na ten rok jest pierwszym, ale z pewnością nie ostatnim działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju całego naszego regionu” – stwierdził już po przyjęciu budżetu województwa marszałek Jakub Chełstowski.

- reklama -

Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,62 mld zł, dochody natomiast 1,60 mld zł. Budżet mają zrównoważyć przychody w kwocie 132,1 mln zł. Mają być one pokryte głównie kredytem bankowym w wysokości ok. 128,1 mln zł. Ma być on zaciągnięty na m.in.

projekt „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka Tarnowskich Górach” – 1,3 mln zł; wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 4,4 mln zł;
zakup i modernizację budynku Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 4,3 mln zł;
częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 118 mln zł.

W 2019 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 641,6 mln zł) ), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (177,5 mln zł), oświatę i wychowanie (103,8 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (105,5 mln zł), kulturę fizyczną (32,1mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 69,9 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2019 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 188,9 mln zł. Koleje Śląskie mają otrzymać ok. 143,2 mln zł. W tej kwocie ok. 1,2 mln zł to dotacje Rybnika i Wodzisławia Śląskiego na organizację przewozów między tymi miastami. Ok 34 mln zł ma przypaść Przewozom Regionalnym. Dodatkowo ten przewoźnik otrzyma ponad 5 mln zł pochodzące z Funduszu Kolejowego na remont swojego taboru, którym świadczone są na podstawie umowy usługi przewozowe na obszarze województwa śląskiego.

W budżecie województwa na 2019 rok zarezerwowano 83,6 mln zł (w tym unijne – 57,8 mln zł) na realizowany od 2017 roku projekt „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich”. W tym roku planuje się zakup 5 pojazdów.

Na inwestycje na drogach wojewódzkich zarezerwowano w budżecie ok. 245,3 mln zł. W tej kwocie 137,5 mln zł to środki własne z budżetu Województwa, 102,7 mln zł pochodzi z funduszy unijnych, a 5,1 mln zł z dotacji celowych gmin i powiatów.

Największe inwestycje realizowane są jako projekty w ramach RPO przy udziale środków UE. Należą do nich:

– „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – 54 mln zł;
– „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 15 mln zł;
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 30 mln zł;
– „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 22 mln zł;
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 25 mln zł.

Wartość tych projektów to łączna kwota 146 mln zł.

Bieżące remonty oraz utrzymanie dróg wojewódzkich mają kosztować łącznie ok. 81,3 mln zł.

W ochronie zdrowia budżet na inwestycje wynosi łącznie 39 mln zł. Największe kwoty przeznaczono m.in. dla jednostek:

-Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej (2,4 mln zł);
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu na modernizację dachu budynku A2 i A3 (2,5 mln zł);
– „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na rozbudowę – 2,6 mln zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1,2 mln zł);
– SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na zakup aparatury i sprzętu medycznego, modernizację Oddziału Pediatrycznego i poprawę bezpieczeństwa p.poż (1,8 mln zł);
– Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu na zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury i sprzętu medycznego 2,2 mln zł.

W budżecie zdrowia zarezerwowano także 20 mln zł jako wkład własny do RPO na realizację unijnych projektów.

Przed przyjęciem budżetu radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego we wszystkich latach objętych prognozą. W celu zapewnienia wykorzystania środków europejskich przewiduje ona stosowne dochody i wydatki na wkład własny do projektów realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej UE.

W latach 2019-2030 wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg równowagi wewnętrznej. Również rzeczywisty, indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia utrzymuje się poniżej dopuszczalnych limitów wartości.

publ.:/ EmZet/
fot. Tomasz Żak

#slaskie.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here