Racibórz z dofinansowaniem na usuwanie azbestu

0
Usuwanie azbestu
W ramach projektu planowane jest usunięcie elementów zawierających azbest z 97 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Racibórz. Fot. freepik

Miasto otrzymało grant w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na likwidację azbestu. Wysokość wnioskowanego dofinansowania to 1 426 142,32, a całkowita wartość projektu wynosi 1 501 202,44 zł.

Chodzi o projekt pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest.

- reklama -

Nabór wniosków do projektu przeprowadzono w okresie od 7 stycznia 2019r. do 6 lutego 2019r. Mieszkańcy, zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, ubiegali się o przyznanie dotacji celowej na usunięcie azbestu z budynków i odtworzeniem pokryć dachowych. Pozwoliło to na określenie potrzeb i zakresu zadań inwestycyjnych dotyczących wymiany azbestowych pokryć dachowych.

I tak po przeprowadzonym naborze, weryfikacji zgłoszonych wniosków i otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, w ramach projektu planowane jest usunięcie elementów zawierających azbest z 97 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Racibórz.

Wśród wymienionych obiektów:
– 46 to budynki mieszkalne,
– 51 to budynki użytkowe.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania to 1 426 142,32, a całkowita wartość projektu wynosi 1 501 202,44 zł.

Drogę do realizacji projektu otworzy podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Powinno to nastąpić jeszcze w tym roku. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta poinformuje grantobiorców o kolejnych etapach realizacji projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami, PODDZIAŁANIE 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego (regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IŻ.01.24-288/2018).

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here