Łączymy siły na polu rynku pracy

Śląsk
Celem zawartego porozumienia pomiędzy Śląskim Porozumieniem Gospodarczym ŚLĄSK.ONLINE oraz Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce jest w szczególności długofalowe pogłębianie współpracy, wymiana doświadczeń w zakresie kapitału społecznego i zasobów rynku pracy w regionach dotkniętych skutkami transformacji górniczej.

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce wspólnie podejmą się wyzwań wynikających z transformacji górnictwa.

W planach województwa śląskiego duży nacisk kładzie się na dbałość o dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji pracownikom na temat zasad i przebiegu transformacji górnictwa. Kluczowym zadaniem włączenia interesariuszy społecznych jest nie tylko rozpoznanie oczekiwań i potrzeb stron tego procesu, ale przede wszystkim rzetelna komunikacja, wspomagająca proces adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu, w tym w szczególności określenie nowych kierunków rozwoju regionu, propagowanie i wdrażanie w gminach górniczych idei ekorozwoju oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością górniczą.

- reklama -

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji

W styczniowym raporcie „Kierunki Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla Województwa Śląskiego” opracowanego dla Fundacji WWF Polska w ramach projektu „Regiony i gminy na rzecz sprawiedliwej transformacji” w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU) czytamy m.in.: – W procesie restrukturyzacji i transformacji górnictwa węgla kamiennego postulat włączania w proces decyzyjny pracowników restrukturyzowanych sektorów jest częściowo realizowany poprzez udział związków zawodowych w negocjacjach nad kierunkami i tempem zmian sektorowych. (…) Ważnym elementem dialogu, a jednocześnie poważnym wyzwaniem, jest redefinicja roli górniczych związków zawodowych w transformacji. Organizacje związkowe są ogniwem umiejscowionym najbliżej pracowników górnictwa.

Aby jednak wykorzystać sieć relacji między pracownikami w celu skutecznej komunikacji, trzeba wpierw ugruntować merytoryczną wiedzę, opracować ją i dopiero wówczas przekazywać ją w postaci kompleksowej oferty instrumentów wsparcia lub ofert pracy dla pracowników górnictwa.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here