Stypendia szkolne na rok 2006/2007

Urząd Miasta przypomina, że w pierwszej połowie września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007. Najważniejszym kryterium przyznania stypendium socjalnego jest dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekraczać 316zł netto. Dochód wyliczany jest na podstawie wszystkich zaświadczeń o zarobkach załączonych do wniosku, tj.:

1.praca, działalność gospodarcza, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
2.zasiłki rodzinne i wychowawcze;

3.dodatki pielęgnacyjne ze względu na wiek;

4.świadczenia z tytuły odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej;

5.środki za rozłąkę;

6.świadczenia uzyskiwane z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe);

7.alimenty, stypendia, emerytury, renty, w tym również zagraniczne;

8.dywidend i innych periodycznie uzyskanych dochodów zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów;

9.dodatki mieszkaniowe;

10.prowadzenie gospodarstwa rolnego ustalone wg. przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 194zł;

11.prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedstawione dokumenty powinny zawierać informacje o zarobkach z miesiąca sierpnia 2006r.

Stypendia przyznawane są na każde dziecko w rodzinie, które uczęszcza do:

1.państwowej/niepaństwowej szkoły podstawowej;

2.państwowego/niepaństwowego gimnazjum;

3.państwowej/niepaństwowej szkoły ponadgimnazjalnej;
jest słuchaczem:

1.kolegium nauczycielskiego;

2.nauczycielskiego kolegium języków obcych;

3.kolegiów pracowników służb społecznych;
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.

- reklama -

Termin składania wniosków przez słuchaczy upływa z dniem 15 października 2006r.

Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (również niepełnosprawnej) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki również mogą starać się o przyznanie stypendium socjalnego. Osoby pełnoletnie składają wnioski osobiście, w imieniu nieletnich z wnioskiem występują rodzice/opiekunowie prawni.

Stypendia socjalne przyznawane są decyzją administracyjną w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku jako:

1.całkowita lub częściowa refundacja zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia szkolne;

2.pomoc rzeczowa (podręczniki, zeszyty);

3.dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania;

4.świadczenia pieniężne.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok szkolny, na podstawie wniosku, który można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów, na parterze Urzędu Miasta Racibórz, natomiast składać należy w Wydziale Edukacji, kultury i Sportu, na III piętrze w pokoju nr 303.

/SaM/

- reklama -

2 KOMENTARZE

  1. Widzę Małgosiu i Klaudyno ,ze organizacje pozarządowe sa wam bliskie. Pod koniec października zapraszam do udziału w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Raciborzu

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here