1% dla TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwraca się z prośbą do mieszkańców Raciborza o przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego niosącej pomoc dzieciom i ich rodzinom, tj. dla TPD.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest rzecznikiem dziecka i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa
i obowiązki rodziców, opiekunów prawnych lub osób za nie odpowiedzialnych.

TPD wspiera wszechstronny
rozwój dziecka, prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną.


Celem TPD jest ochrona i promowanie praw dziecka, prowadzenie działalności charytatywnej,
organizowanie pomocy, opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych,
niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną. Zadaniem TPD jest również prowadzenie środowiskowych
ognisk wychowawczych, świetlic, klubów. Ponadto promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych i
prozdrowotnych, wolnych od nałogów, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej.

Zarząd Główny TPD, 00-325 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 6

BPH PBK S.A. O/Warszawa, ul. Jasna 1

38 1060 0076 0000 4010 2000 5651

z dopiskiem: Na TPD w Raciborzu

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here