Konkurs j.niemieckiego w gimnazjach

0

5 marca 2007 o godz. 10.oo w gimnazjach zostanie przeprowadzony I etap Konkursu języka niemieckiego. Etap szkolny stanowi eliminacje do drugiego, finałowego etapu, który przewidziano na 27 marca 2007.REGULAMIN

KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJÓW
W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

- reklama -1.Etapy:

I etap odbędzie się dnia 05 marca 2007 o godz. 10.oo w gimnazjach

II etap czyli Finał odbędzie się dnia 27 marca 2007 o godz.10.oo
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zawadzie Ks., ul. Szkolna 2 .

2.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych, których zgłoszenia do dnia 20.02.2007 zostały przesłane do Komisji Konkursowej przy DFK w Raciborzu (max do 7 osób na dane gimnazjum).

3.I etap polega na wykonaniu przez ucznia pracy pisemnej (testu) w warunkach kontrolowanej samodzielności.

4.I etap szkolny przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły spośród grona nauczycielskiego. Testy przygotowała Komisja Konkursowa. W dniu konkursu o wyznaczonej godzinie w obecności Komisji Szkolnej, Przewodniczący otwierają kopertę z napisem poufne. Po otwarciu koperty kserują testy zgodnie z ilością uczestników.

5.Uczniowie rozwiązują testy na wręczonych im formularzach, po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących ucznia i szkoły.

6.Uczestnicy nie mają prawa korzystania ze słowników ani innych pomocy. Formularze testowe powinny być wypełnione czytelnie i bez skreśleń. W razie pomyłki uczeń skreśla wyraz jedną kreską i obok pisze wyraz poprawnie (nie używać korektorów).

7.Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut, licząc od momentu przystąpienia uczniów do pracy. Telefon kontaktowy w dniu konkursu: 032 – 415 51 18 pani Doris Gorgosch

8.Testy sprawdza i ocenia Komisja Konkursowa przy DFK w Raciborzu. Dlatego niezwłocznie po zakończeniu testu wszystkie prace zostają włożone do koperty i w tym samym dniu (ważna jest data stempla pocztowego) odesłane na adres:

DFK Racibórz

Komisja Konkursowa Języka Niemieckiego

ul. Wczasowa 3

47-400 Racibórz

9.Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych prac do 45 finalistów I etapu szkolnego przyjmując kryterium uzyskania największej ilości punktów i powiadomi uczestników za pośrednictwem szkoły o zakwalifikowaniu się do Finału. Brak zawiadomienia jest jednoznaczny z tym, iż uczestnik nie został zakwalifikowany do Finału.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here