Nowelizacja prawa farmaceutycznego

0

W ustawie z dnia 16.02.2007 o zmianie prawa farmaceutycznego i niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm RP i przesłanej do Senatu RP dokonano licznych zmian w treści aktualnie obowiązującej ustawy prawo farmaceutyczne.

Wiele zmian dotyczy przystosowania prawo do wymogów Unii Europejskiej w zakresie badań leków, oznaczeń produktów leczniczych, dopuszczenia do obrotu, reklamy leków i innych z tym związanych kwestii.


W zakresie aptek, punktów aptecznych postanowiono o zakazie wysyłkowej sprzedaży leków co powinno być podstawa do zakończenia działalności przez internetowe sklepy medyczne które same siebie nazywają aptekami internetowymi.


W dodanym art. 94a:
– zabroniono reklamy aptek i punktów aptecznych,
– określono, że informacja o lokalizacji i godz. pracy apteki i punktu apt. nie jest reklamą,
– nadzór nad przestrzeganiem zakazu reklamy powierzono WIF i przewidziano sankcje.


Do art. 104 po ust. 1 dodano ust. 1a i 1 b – których zapisy umożliwiają spadkobiercom OSÓB FIZYCZNYCH kontynuowanie działalności jeżeli spełniają warunki do prowadzenia apteki (praktycznie każda dorosła osoba korzystająca w pełni z praw publicznych nie karana, spełnia takie warunki). Spadkobierca musi wystąpić do WIF o dokonanie zmian w zezwoleniu w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy.


Zmieniono art. 16 ustawy z dnia 6.09.2001 przepisy wprowadzające ustawę prawo farmaceutyczne… dodając ustęp 2a w art. 16 i zachowano możliwość prowadzenia aptek otwartych przed wejściem w życie prawa farmaceutycznego (głównie typu B) do wymogów art. 97 tego prawa do czasu wygaśnięcia zezwolenia z innych przyczyn niż określonych w art. 97 prawa farmaceutycznego.


 Inne zmiany dotyczą Inspekcji Farmaceutycznej i kar.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here