Jak zostać stróżem prawa?

Zostać policjantem – to marzenie niejednej osoby. Przez wiele lat dostanie się do służb mundurowych obwarowane było jednak ostrymi wymaganiami.

Tymczasem kilka miesięcy temu rząd stwierdził, że zasady naboru do policji zostaną złagodzone. Informacja ta, komentowana szeroko zwłaszcza przez media, wzbudziła ogromne zainteresowanie – głównie wśród ludzi młodych – poszukujących pracy.

Zdaniem Komendanta Głównego Policji, proponowane zmiany mają poprawić coraz bardziej pogarszającą się sytuację w garnizonach. Ze względu na stosunkowo niskie płace, wysokie wymagania i możliwość uzyskania lepiej płatnej pracy za granicą, chętnych w skali całego kraju jest stosunkowo niewielu. Wg oficjalnych danych, w tym roku (2007) w garnizonie śląskim do obsadzenia jest ok. 700 miejsc, do naboru zgłosiło się 960 osób, z czego tylko 120 sprostało stawianym wymaganiom kwalifikacyjnym.

- reklama -

W celu złagodzenia zasad naboru do służb mundurowych, Komendant Główny Policji powołał niedawno zespół, który zajął się zmianami w procedurach naboru. Zmiany dotyczyć będą zarówno części teoretycznej, jak i testów sprawności fizycznej.

Zdaniem posła Henryka Siedlaczka, na obecnym rynku pracy zatrudnienie w Policji oznacza możliwość rozwoju zawodowego, korzystania ze szkoleń i rozbudowanego systemu socjalnego. W związku z tym, że zainteresowanie nowymi zasadami rekrutacji do służby w Policji znacząco wzrasta, poseł skierował kilka pytań do ministra spraw wewnętrznych i administracji. W interpelacji zapytuje m. in. o termin wprowadzenia w życie nowych zasad rekrutacji oraz na czym ma polegać ich złagodzenie. Posła interesuje także jaki charakter będzie miał w nowym systemie test z wiedzy ogólnej oraz po jakim czasie kandydat do służby, który uzyska wynik negatywny, będzie mógł ponownie przystąpić do kwalifikacji.

Jak podaje resort MSWiA, procedura rekrutacji i selekcji kandydatów do służby w Policji realizowana jest na podstawie uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby w Policji spełnia określone w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji i przydatności do służby. Ministerstwo podkreśla, że powyższe postępowanie prowadzone jest w sposób otwarty i ma ono charakter konkursowy.

Prowadzone obecnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia mającego na celu wprowadzenie następujących zmian w procedurze naboru kandydatów, przedstawiają się następująco:

a) rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, kandydat do służby będzie mógł składać wymagane dokumenty w dowolnym czasie;
b) test wiedzy będzie miał jedynie charakter rankingowy, usunięte zostaną pytania z zakresu wiedzy o społeczeństwie;
c) w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z testu sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego kandydat do służby będzie mógł ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego po upływie 30 dni od dnia, w którym uzyskał wynik negatywny;
d) kandydat nie będzie musiał przedkładać informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
e) grupa kandydatów, wobec których stosowana będzie uproszczona procedura rekrutacji (poza członkami personelu lotniczego posiadającymi uprawnienia lotnicze w określonej specjalności), poszerzona zostanie o członków personelu medycznego w oddziałach prewencji Policji;
f) dodatkowe punkty w procedurze doboru, tj. 18 pkt uzyskiwać będą kandydaci posiadający wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym do służby w Policji, tj. prawo, administracja, ekonomia oraz informatyka.

Jak informuje dalej ministerstwo, pozostałe etapy procedury, tj. rozmowa wstępna, sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach i kartotekach, test sprawności fizycznej, postępowania sprawdzające, test psychologiczny określający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby, wywiad zorganizowany oraz komisja lekarska nie ulegną zmianie. Bez zmian pozostanie również procedura rekrutacji dla osób, które odbyły służbę kandydacką w oddziałach prewencji Policji.

Wdrożenie przedmiotowych zmian ma nastąpić w jak najkrótszym terminie.

/Cnc/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here