Powstał Komitet Założycielski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

W dniach 6-7 lipca 2007 r. w Bierzwniku odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

W zebraniu wzięło udział 10 wójtów i burmistrzów reprezentujących następujące gminy: Bierzwnik, Kamienna Góra, Koronowo, Krzęcin, Kuźnia Raciborska, Marianowo, Recz, Sieroszewice, Stare Czarnowo i Trzebnica. Gminę Kuźnia Raciborska reprezentowała Burmistrz Rita Serafin oraz Sekretarz Miasta – Dominik Klimanek.

Celem powołanego stowarzyszenia, zgodnie z wypracowanymi na spotkaniu zapisami statutowymi, jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego.

- reklama -

Powyższe cele stowarzyszenie może realizować przez:

1. Podejmowanie odpowiednich działań prawnych.
2. Aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych dotyczących zakresu działania stowarzyszenia, a w szczególności problematyki cysterskiej i samorządu terytorialnego.
3. Organizowanie działalności badawczej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie spraw objętych przedmiotem działalności stowarzyszenia.
4. Uświadamianie problemów gmin cysterskich władzom państwowym oraz popularyzowanie tej problematyki w środkach masowego przekazu.
5. Współpracę z innymi szczeblami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.
6. Współpracę z ekspertami w zakresie problematyki objętej działaniem stowarzyszenia.
7. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zwłaszcza w zakresie ochrony dziedzictwa pocysterskiego i popularyzacji wiedzy o nim.
8. Współpracę z właścicielami obiektów cysterskich i pocysterskich (Polską Kongregacją Cystersów, innymi zgromadzeniami zakonnymi, seminariami, parafiami, właścicielami prywatnymi) we wszystkich działaniach podejmowanych w celu ochrony dziedzictwa cysterskiego w oparciu o „Deklarację woli współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa pocysterskiego” podpisaną w Bardo 11 czerwca 2006 r.
9. Współpracę z Radą Koordynacyjną przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.
10. Pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych.
11. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, wspierającej cele statutowe stowarzyszenia.
12. Wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy członkami stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością stowarzyszenia.
13. Odbudowę obiektów związanych z historią Cystersów.
14. Renowację zabytków ruchomych związanych z przeszłością Cystersów.
15. Adaptację wybranych obiektów na potrzeby społeczeństwa poszczególnych gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu, w tym cele oświaty, kultury i sportu.
16. Wspomaganie prowadzonych prac badawczych m. in. archeologiczno-architektonicznych.
17. Działalność popularyzatorską, wystawienniczą, wydawniczą.
18. Organizację konferencji naukowych.
19. Propagowanie i wdrażanie w gminach cysterskich działań na rzecz tworzenia wspólnoty opartej na europejskim dziedzictwie duchowości cysterskiej poprzez m. in.:
– rekolekcje i spotkania ekumeniczne prowadzone przez przedstawicieli wspólnot cysterskich;
– spotkania młodzieży – również międzynarodowe, popularyzujące dorobek i znaczenie cystersów w kraju i za granicą.

Tymczasową siedzibą stowarzyszenia został Bierzwnik. Na spotkaniu podjęto uchwały o przyjęciu statutu i wyborze Komitetu Założycielskiego, który zobowiązany został do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i zwołania pierwszego walnego zebrania członków.

Na razie nie dokonano wyboru władz stowarzyszenia. Ma to nastąpić na pierwszym walnym zgromadzeniu członków zwołanym przez Komitet Założycielski w składzie:
– Jerzy Bakiewicz – Wójt Gminy Bierzwnik;
– Elżbieta Rink – Wójt Gminy Marianowo;
– Józef Romanowski – Burmistrz Gminy i Miasta Recz.

Bierzwnik to niewielka miejscowość położona w woj. zachodniopomorskim. Gmina zajmuje obszar 239 km. kw., w jej skład wchodzi 15 sołectw oraz niespełna 5 tys. mieszkańców.

/Tekst opracowany na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Kuźni Raciborskiej/

/Cnc/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here