X sesja Rady Powiatu Raciborskiego

X sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 28 sierpnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6. Początek obrad o godz. 15:00.

PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY POWIATU RACIBORSKIEGO w dniu 28 sierpnia 2007 r. godz. 15.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.
5. Informacja na temat realizacji inwestycji pn. Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim z siedzibą w Raciborzu a Gminą Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia w dniu 20 lipca 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, imienia Josepha von Eichendorffa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.
18. Zakończenie sesji.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here