Wzory dokumentów wymaganych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną(1)

Przedstawiamy wzory druków na badanie dzieci przedszkolnych, uczniów, na badania specjalistyczne oraz wzory druków do Zespołu Orzekającego.Ia/ Dziecko przedszkolne – w celu przeprowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych należy złożyć w naszej placówce wypełniony poniższy wniosek oraz dołączyć opinię wychowawcy przedszkola(opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora):


miejscowość……….
data……………
(telefon kontaktowy do rodziców)………WNIOSEK O przeprowadzenie badań dziecka przedszkolnego


WYPEŁNIAJĄ RODZICE / OPIEKUNOWIE DZIECKA


Proszę o przeprowadzenie specjalistycznych badań mojemu synow//i/córce ……………..(imię i nazwisko dziecka), urodzonemu (ej)……………..(data urodzenia) w……………..(miejsce urodzenia), zamieszkałemu…………….
(miejsce zamieszkania dziecka z kodem pocztowym).

Dziecko uczęszcza do przedszkola………………………..
( numer, miejscowość).

1.Czy dziecko było badane w poradni psychologiczno -pedagogicznej? TAK, NIE
Jeśli TAK proszę podać rok…………..

2.Powód aktualnego zgłoszenia dziecka do poradni psychologiczno – pedagogicznej?(Opisać krótko problemy dziecka)……………………………Proszę o przesłanie opinii na:

– w/w adres zamieszkania dziecka

– na adres przedszkola

– odbiorę osobiście

(proszę podkreślić właściwe)


Imię i nazwisko matki (opiekunki)……………..(podpis)

Imię i nazwisko ojca (opiekuna)……………..(podpis)


Ib/. Uczniowie (od 7 roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), z ogólnymi trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi. Należy złożyć poniższy wniosek o badanie i opinię wychowawcy klasy (opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora).


miejscowość………., data……………

(telefon kontaktowy do rodziców)………PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W RACIBORZU

WNIOSEK WYPEŁNIAJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIA


Proszę o przeprowadzenie specjalistycznych badań mojemu synow//i/córce:……………………….
(imię i nazwisko dziecka), urodzonemu ( ej)……………..(data urodzenia)w…………………(miejsce urodzenia),zamieszkałemu (ej)
………………………………….
(miejsce zamieszkania dziecka z kodem pocztowym), uczniow//i/uczennicy szkoły………………….. w………………..(miejscowość), klasy……


1.Czy dziecko było badane w poradni psychologiczno -pedagogicznej? TAK/NIE

Jeśli TAK, to w której klasie:……….(proszę podać rok)

2.Czy dziecko powtarzało klasę:…….
(którą?)

3.Proszę krótko opisać powód aktualnego zgłoszenia (problemy dziecka):
………………………………………………………………………………………………………..


Proszę o przesłanie opinii na: (podkreślić właściwe)

– w/w adres zamieszkania dziecka

– na adres szkoły

– odbiorę osobiście

Imię i nazwisko matki (opiekunki)……………..(podpis)

Imię i nazwisko ojca (opiekuna)……………..(podpis)

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here