Raciborski Informator Miejski: Razem po środki z UE

Przez rok pięć dużych zadań inwestycyjnych doczekało się swoich dokumentacji technicznych i kosztorysowych.

Przedstawiciele trójstronnego porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju regionu poprzez wzmacnianie funkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, podsumowali rok prac Zespołu Koordynacyjnego realizację zadań. Przypomnijmy porozumienie zawarte zostało w marcu 2007 roku. Jest odpowiedzią na potrzebę koordynacji i programowania działań w sferze polityki inwestycyjnej, dydaktycznej oraz społecznej poprzez rozwój gospodarczy ziemi raciborskiej jako prężnego ośrodka szkolnictwa wyższego zdolnego do absorpcji środków pomocowych zwiększających potencjał inwestycyjny regionu. Na spotkaniu każdy omówił postęp realizacji własnych zadań, wytyczonych w porozumieniu.

- reklama -

 

Zadania leżące po stronie Miasta omówił zastępca prezydenta Wojciech Krzyżek.
Przez rok pięć dużych zadań inwestycyjnych doczekało się swoich dokumentacji technicznych i kosztorysowych. Na ich podstawie Miasto może aplikować po środki unijne.

Budowa, wielofunkcyjnego ośrodka sportowego.
Miasto posiada koncepcję architektoniczną programowo – przestrzenną z elementami kosztów robót budowlanych i wyposażenia. Projektowany obiekt pływacki będzie przeznaczony dla mieszkańców powiatu raciborskiego, a także zachodnich części powiatu głubczyckiego oraz kędzierzyńsko– kozielskiego, czyli dla blisko 150 tysięcy osób. Będzie w znacznym stopniu spełniać potrzeby w zakresie gier i zabaw wodnych, nauki pływania, sportu pływackiego oraz odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej. Oszacowania kosztu realizacji przedmiotowej inwestycji w kształcie określonym koncepcją dokonano na podstawie wskaźnikowej metody porównawczej dla obiektów o zbliżonej funkcji i wielkości, który wyniesie brutto 18 300 000,00 PLN

Modernizacja hali widowiskowo – sportowej.
Miasto Racibórz posiada program funkcjonalno – użytkowy oraz dokumentację techniczną i kosztorysową. Koncepcja obejmuje wykonanie robót w zakresie: dobudowy widowni i korytarza komunikacyjnego z kompleksem szatniowo – natryskowym; przebudowy szatni na parterze i piętrze, remontu siłowni, sauny i części hotelowej. Wstępna szacunkowa kalkulacja kosztów opiewa na kwotę 11 000 000,00 PLN. Do czerwca zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania, potem Miasto chce rozpocząć realizację inwestycji, tak by na koniec października 2009r. hala mogła zostać oddana do użytku.

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Urząd Miasta Racibórz staje przed wyzwaniem dostosowania do przyjmowania i przetwarzania pism w formie dokumentów elektronicznych, gdyż zobligowany jest do spełnienia wymogów obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Budowa społeczeństwa informacyjnego jest niewątpliwie priorytetem rozwoju polskiego społeczeństwa jako całości, jak i poszczególnych wspólnot samorządowych. Szerokie wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu społecznym oraz gospodarce warunkuje tempo rozwoju oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Z tego względu celowym wydaje się prowadzenie ukierunkowanej polityki informacyjnej, zmierzającej do maksymalnego wykorzystania potencjału oferowanego przez nowe technologie dla realizacji celów strategicznych sektora publicznego. Dobrze ukierunkowana polityka informacyjna niesie ze sobą ogromne szanse na rozwój miasta. Zamierzeniem Miasta Racibórz w kontekście pozyskania funduszy strukturalnych na projekty informatyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będą następujące projekty: Wdrożenie e – podpisu w Urzędzie Miasta oraz integracja systemu obiegu dokumentów z Platformą e-Usług Publicznych Systemu SEKAP. Rozszerzenie systemu na jednostki podległe oraz Stworzenie Lokalnego Systemu Informacji, stworzy możliwość powszechnego korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Projekt Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Racibórz wpisany jest do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uchwalonego Uchwałą nr X/121/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 sierpnia 2007 roku. Okres realizacji programu określony został na lata 2008 – 2010, natomiast wydatki inwestycyjne poniesione zostaną w latach 2009 – 2010.

Nadodrzańskie bulwary spacerowe.
Rozpoczęcie inwestycji pn. Nadodrzańskie bulwary spacerowe wpłynie na podniesienie atrakcyjności Miasta Racibórz, a przez to całego pogranicza raciborsko – opawskiego. Projekt jest doskonałym przykładem wykorzystania walorów lokalnej przyrody na cele rozwoju turystyki w regionie i promowania form aktywnego wypoczynku. W mieście Racibórz planowana jest do zrealizowania wieloetapowa inwestycja związana z przystosowaniem do celów turystycznych atrakcyjnych terenów bulwarów nadodrzańskich.

 

Podczas pierwszego etapu realizacji przedsięwzięcia planuje się utworzenie szlaku turystyczno-rekreacyjnego, łącznie z wybudowaniem zadaszonych miejsc z ławeczkami, gdzie turyści korzystający ze szlaku będą mogli odpocząć podczas wycieczek. Odnowiona zostanie nawierzchnia alejek spacerowych oraz ciągów komunikacyjnych parku. Miasto Racibórz posiada koncepcję zagospodarowania nadodrzańskich bulwarów, natomiast planowany termin otrzymania dokumentacji technicznej i kosztorysowej to czerwiec 2008 roku.

Projekt Nadodrzańskie bulwary spacerowe wpisany jest do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uchwalonego Uchwałą nr X/121/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 sierpnia 2007 roku. Okres realizacji programu określony został na lata 2008 – 2009, natomiast wydatki inwestycyjne poniesione zostaną w roku 2009.

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacji „Ostróg”.
Projekt obejmuje budowę na obszarze ok. 43 ha całorocznego, wielofunkcyjnego ośrodka wypoczynkowego dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców miasta i powiatu oraz dla osób odwiedzających region raciborski. Zadanie nie będzie realizowane ze środków budżetowych Miasta. Władze miasta prowadzą negocjacje z inwestorami zewnętrznymi.

Zadania, które planuje zrealizować Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa omówił Jerzy Pośpiech prorektor PWSZ. Wśród nich znalazły się: nadbudowa jednego piętra budynków PWSZ w Raciborzu (obiekty dydaktyczne ul. Słowackiego 55); adaptacja hali przemysłowej na halę sportową przy ul. Łąkowej 31b; modernizacja budynku „Domu Studenta Nr 1”; adaptacja budynku szkolnego przy ulicy Lwowskiej 9; przebudowa i remont budynku krytej pływalni.

Z kolei Starosta Raciborski Adam Hajduk poinformował o planach powiatu, które obejmują remonty sal gimnastycznych w szkołach m.in. przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Mechanicznych, II Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Mistrzostwa Sportowego; tworzenie przy szkołach boisk ze sztuczną nawierzchnią; remont warsztatów CKU oraz rozbudowę basenu przy ZSMS.

 

/Artykuł zaczerpnięto z Raciborskiego Informatora Miejskiego nr 2/2008/

 

Zobacz cały numer – pobierz Raciborski Informator Miejski nr 2.

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here