Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik w 2008 roku

Wójt Gminy Rudnik ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku.

- reklama -

 

Rodzaje wspieranych zadań

 

1.Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Wysokość środków przeznaczona na zadania w 2008 r – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł).

 

Zasady i warunki przyznawania dotacji:

 

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:

 

1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej instancji posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,

2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami zdrowej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

3) Posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje, kadrę oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

 

2. Składanie ofert:

 

1 ) Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2008r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Kozielska 1 Rudnik lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

2) We wniosku należy podać osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania oraz osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych.

3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),            a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji,
– aktualny statut,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
– zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że organizacja ubiegająca się         o dotację nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,
– kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

 

3 . Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 

1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od daty ostatecznego terminu składania wniosków.

2) Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
– merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
– zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
– zasięg terytorialny zadania, korzyści płynące dla mieszkańców i liczba osób objęta projektem
– ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
– Wykonanie i rozliczenie zadań zleconych w okresie poprzednim,

3) Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Rudnik, lub dla jej mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy. We wniosku należy wyraźnie wskazać, jaką część środków stanowi wkład pozafinansowy.

4) Dotacji nie można wykorzystać na:
– prowadzenie działalności gospodarczej,
– realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Gminy,
– remonty,
– projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
– prowadzenie działalności politycznej,
– zadania będące już w trakcie realizacji.

5) Wykaz wydatków pokrywanych z dotacji gminy na realizację zadań:
– zakup usług i dóbr integralnie związanych z realizacją projektu — zadania,
– honoraria prelegentów, autorów, jurorów, sędziów zawodów sportowych,
– usługa wykonania i renowacji strojów, instrumentów muzycznych, przedmiotów o wartości artystycznej „ historycznej i pamiątkowej,
– usługi transportowe, naprawa taboru,
– usługi noclegowe i gastronomiczne,
– opłaty za media, czynsz,
– usługi poligraficzne, plastyczne,
– usługi wynajmu materiałów, przedmiotów, urządzeń, wyposażenia i sprzętu,
– usługi wynajmu obiektów,
– zapewnienie ochrony i porządku,
– opłata wpisowego i licencji zawodniczych,
– zakup nagród rzeczowych,
– zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, strojów, przedmiotów pamiątkowych, wyrobów artystycznych, instrumentów,
– zakup produktów żywnościowych
– zakup paliwa,

 

Postanowienia końcowe.
1)Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmiany budżetu gminy, zmniejszającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej.
2)Urząd Gminy Rudnik zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach.
3)Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna skończyć się z dniem 31.12.2008r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
4)Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Zygmunt Kandora, tel. 410 64 18 w. 115

 

/Wójt Gminy Rudnik/

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here