Posiedzenia komisji i sesja w Gminie Rudnik

Harmonogram komisji i sesji, które mają miejsce od 26 do 31 marca. 

26 marca w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik. Radni dokonają kontroli wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz opracują wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

- reklama -

 

27 marca odbędzie się spotkanie członków Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Radni pod przewodnictwem Stanisława Janika podejmą następujące kwestie: planowane na rok 2008 remonty i inwestycje, możliwości pozyskania przez Gminę Rudnik środków zewnętrznych w roku 2008, po czym Krystian Himel przedstawi informację z przebiegu "Akcja Zima".

 

31 marca o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbędzie się XVI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

I. Otwarcie XVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 27.02.2008 r.
IV. Sprawozdanie z działalności Komisji oświatowej.
V. Sprawozdanie z działalności Komisji komunalnej.
VI. Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej,
VII. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1. zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik;
2. udzielania pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;
3. udzielania pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu;
4. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego pn. "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej Nr DP S 3500 w Ligocie Książęcej";
5. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego pn. "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr DW 421 w Sławikowie";
6. zmiany uchwały Nr XIV/110/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2008;
7. zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.02.2008r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008;
8. zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here