Sesja Rady Miasta Racibórz

0

27 sierpnia o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 rozpocznie się sesja Rady Miasta Racibórz.

Porządek obrad:

- reklama -

 

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Racibórz.
3.Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4.Realizacja inwestycji miejskich w 2008 r.
5.Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
6.Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Racibórz do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
7.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Raciborskim w zakresie współdziałania organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
8.Uchwała w sprawie zmiany do statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.
9.Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania.
10.Uchwała w sprawie określenia na rok 2009 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
11.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.
12.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/151/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 września 2007r. w sprawie Regulaminu Targowiska miejskiego na Placu Targowym w Raciborzu.
13.Uchwała w sprawie podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej.
14.Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Raciborza.
15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do "gminnego zasobu nieruchomości" niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Wojnowickiej.
16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do "gminnego zasobu nieruchomości" niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Gliwickiej.
17.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do "gminnego zasobu nieruchomości" niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Wiejskiej.
18.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do "gminnego zasobu nieruchomości" niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Babickiej.
19.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Wyglendy.
20.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Wyglendy.
21.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu w obrębie ulicy Łąkowej.
22.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Szkolnej.
23.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zabudowanej nieruchomości położnej w Raciborzu przy ulicy Lwowskiej nr 9.
24.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza".
25.Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektora Muzeum w Raciborzu.
26.Interpelacje, zapytania i wnioski.
27.Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here