Program dla osób niepełnosprawnych – Uczeń na wsi

0

Celem programu "Uczeń na wsi " jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi z terenów wiejskich.

Ponadto program ma służyć poprawie warunków kształcenia niepełnosprawnych uczniów, umożliwieniu uczestnictwa w zajęciach, mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej oraz likwidacji barier transportowych.

- reklama -

 

Adresatami programu w obszarze B są gminy, na terenie których zamieszkują uczniowie będący adresatami obszaru A programu. W ramach obszaru B programu, dofinansowanie obejmie koszty wydatków gminy na zakup fabrycznie nowych pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

 

Adresatami programu w obszarze A są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej lub miasta do 5 tyś. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

 

W ramach obszaru A programu dofinansowanie może obejmować następujące koszty:
– zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
– uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
– związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament) z wyłączeniem zakupu komputerów,
– kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (językowych przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
– wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane w ramach obszaru A programu dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty :
– opłaty za naukę (czesne),
– zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
– dojazdów do szkoły.

 

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie w ramach obszaru A programu nie może przekroczyć:
– w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,
– w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3.000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,
– w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłaty za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Termin przyjmowania wniosków przez gminy w obszarze A – do 30.09. 2008 r.

 

Więcej informacji oraz wnioski można uzyskać na stornie www.pfron.org.pl zakładka "Programy i zadania PFRON" lub w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych na ul. Klasztornej 6, a także pod nr tel.: 032 415 44 08 wew. 338 lub 032 415 12 12.

 

Po uzyskaniu informacji wnioski można składać w następujących placówkach:
1. dla mieszkańców Krzanowic – Urząd Miasta Krzanowice,
2. dla mieszkańców Krzyżanowic – Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie,
3. dla mieszkańców Kuźni Raciborskiej – Miejski Zespół Oświatowy przy Urzędzie Miasta w Kuźni Raciborskiej,
4. dla mieszkańców Nędzy – Gimnazjum w Nędzy bądź Urząd Gminy w Nędzy,
5. dla mieszkańców Pietrowic Wielkich – Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich.

 

oprac./ab/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here