Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu znajduje się na pl. Okrzei 4. Zajmuje się realizacją zadań powierzonych Staroście Raciborskiemu i Powiatowi Raciborskiemu z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

Od 1 stycznia 1999r. tj. od momentu powstania powiatów, kompetencje z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej podzielone zostały pomiędzy Starostę a Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zaznaczyć przy tym należy, że ta ostatnia instytucja mimo posiadania w nazwie słowa "powiatowy" i posiadania siedziby w budynku należącym do starostwa  jest komórką niezależną, niebędącą w strukturze Starostwa Powiatowego, tak jak Powiatowa Państwowa Straż Pożarna czy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Zakres działalności Referatu Architektury i Budownictwa opiera się na podstawowej ustawie "Prawo Budowlane", która od 1999 r. była wielokrotnie nowelizowana. Do podstawowego zakresu działalności referatu należy zatwierdzanie projektów budowlanych oraz wydawanie decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania. W naszym referacie załatwiane są także sprawy niewymagające pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, przenoszenie pozwoleń na budowę na innego inwestora czy wydawanie zaświadczeń związanych z procesem budowlanym.

 

 

 

Ponadto pracownicy referatu sprawują nadzór urbanistyczno-budowlany w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.  Zajmują się także kontrolowaniem posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji. Na dzień dzisiejszy w zależności od rodzaju i wielkości planowanej inwestycji ustawodawca przewidział dwa rodzaje ścieżek postępowania regulowane zapisami ustawy prawo budowlane:

 

– budowa i roboty wymagające uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
– zgłoszenie budowy i robót niewymagających pozwolenia na budowę – wyłączone z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 29,  29a i 30 w/w ustawy.

 

Średnio w roku kalendarzowym wydawane jest około 800 pozwoleń na budowę i 50 pozwoleń na rozbiórkę. Dodatkowo przyjmowanych jest około 800 zgłoszeń robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Liczby te na terenie naszego powiatu od 2004 roku mają tendencję zwyżkową.

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem, komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here