Marcin Fica nowym radnym

0

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Ludwika Gorczycy wolny mandat radnego obejmie Marcin Fica z KWW Oblicza dla Rozwoju Raciborza.

Na sesji Rady Miasta, która odbędzie się 26 listopada, zostanie podjęta między innymi uchwała w sprawie uzupełnienia składu rady. Miejsce w Radzie zwolniło się po tym, jak swój mandat stracił Ludwik Gorczyca, gdyż został skazany przez sąd, a zgodnie z ustawą prawa wybieralności nie mają osoby karane za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

- reklama -

 

Zgodnie z przepisami zwolnione miejsce zajmuje kolejny kandydat z listy danego komitetu, któremu przysługuje mandat. W ustawie ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW w Art. 194. czytamy – W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Przepis art. 193 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone radzie na piśmie w ciągu trzech dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie było możliwe, skład rady zmniejszył się więcej niż o 1/5, przeprowadza się wybory uzupełniające do danej rady, chyba że do zakończenia kadencji rady zostało mniej niż 6 miesięcy.

 

Kolejną osobą z listy KWW Oblicza dla Rozwoju Raciborza jest Marcin Fic.

 

Zobacz również Ludwik Gorczyca stracił mandat radnego.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here