Nowe warunki odpłatności za przedszkole

8

Drodzy Rodzice, w związku z nowymi warunkami odpłatności za przedszkole od roku szkolnego 2011-2012, poniżej podaję tekst umowy jaka będzie obowiązywać od września 2011r.UMOWA
z dnia 1 września 2011r., zawarta pomiędzy Przedszkolem Nr … w Raciborzu przy ul………………………………., reprezentowanym przez Panią ……………….. ……………………… Dyrektora Przedszkola,

a Rodzicem /Opiekunem prawnym/…………………………………., zamieszkałym w Raciborzu
przy ul. …………….. Numer PESEL Rodzica/ Opiekuna …………… ………………
Dziecka ………………….. ……………………………………..(imię i nazwisko wychowanka)
w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole Nr …, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń.

§ 1
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
1) fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej,
2) bezpłatnego świadczenia usług w zakresie nauki, wychowania oraz opieki w wymiarze
i zgodnie z uchwałą Rady Miasta Racibórz
3) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.
3. Przedszkole realizuje usługi, o których mowa w § 1 ust 1. pkt 2) w godzinach od 8 00 do 13 00.
4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z usług w zakresie nauki, wychowana i opieki ponad wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

- reklama -

§ 2
Zasady organizacji pracy określa statut Przedszkola.

§ 3
1. Rodzice/opiekunowie prawn/i/ oświadczają, że ich dziecko korzystać będzie:
1) z usług przedszkola codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od ……… do …………,
2) z żywienia t.j. … posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek (niepotrzebne skreślić).
2. Rodzice /opiekunowie prawn/i/ zobowiązują się odbierać dziecko z przedszkola o zadeklarowanej godzinie osobiście lub przez osobę uprawnioną, zgodnie z zapisami statutu Przedszkola.

§ 4
1. Rodzice/opiekunowie prawn/i/ zobowiązują się do uiszczania:
1) opłaty w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę usług, o których mowa w § 1 ust. 4
2) opłaty za korzystanie z wyżywienia zgodnie z aktualnym zarządzeniem dyrektora placówki.

od 1 do 15 dnia danego miesiąca przelewem na rachunek przedszkola w Banku ……………… numer rachunku ………………………………………………………. .

2. Opłaty, o których mowa w ust.1 mogą ulec zmianie.

§ 5.
1. Rodzice/Opiekunowie prawn/i/ mają możliwość korzystania z usług przedszkoli dyżurujących
w miesiącach letnich.
2. W okresie wakacji opiekę nad dziećmi sprawują przedszkola dyżurujące wskazane przez organ prowadzący.
3. Deklarację o chęci korzystania z usług przedszkoli dyżurujących w miesiącach lipiec i sierpień rodzic składa w przedszkolu do 15 czerwca każdego roku.
4. Na okres miesięcy wakacyjnych zawierane są odrębne umowy na świadczenia dyżurujących przedszkoli.

§ 6
1. Za nieterminowe wnoszenie opłat zgodnie z niniejszą umową naliczane są odsetki ustawowe.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad godzinę wskazaną przez Rodziców/Opiekunów prawnych w § 3 ust.1 pkt 1 umowy, w godzinach pracy ustalonych
w Statucie Przedszkola, nalicza się karę umowną w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych).
3. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczającą poza czas pracy ustalony w Statucie Przedszkola, nalicza się umowną karę pieniężną w wysokości 40 złotych (czterdzieści złotych).
4. Należność z tytułów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Rodzic/Opiekun dziecka reguluje przelewem na rachunek bankowy przedszkola po otrzymaniu rachunku w okresie rozliczeniowym.

§ 7
1. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem okresu miesięcznego wypowiedzenia, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Przedszkole może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) nie uiszczenia opłaty za usługi przedszkola po upływie 14 dni kalendarzowych
od wyznaczonego terminu opłaty określonego w § 4 ust 2,
2) nie uiszczenia należności z tytułu odsetek i kar umownych określonych
w § 6 niniejszej umowy,
3) innych przyczyn określonych w statucie przedszkola.

§ 8
Umowa wygasa w przypadku:
1) nie zgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do dnia 7 września danego roku, jeśli Rodzice/Opiekunowie prawn/i/ nie powiadomili w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka,
2) nie zgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do 7 dni od dnia podpisania umowy, w czasie roku
szkolnego, jeśli Rodzice/Opiekunowie prawn/i/ nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora
przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka,
3) nieobecności dziecka przez miesiąc kalendarzowy bez podania uzasadnionej przyczyny w formie
pisemnej.

§ 9
Umowa została zawarta na okres: od dnia 1 września 2011r. do dnia 30 czerwca 2012r.

§ 10
Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będzie miała odpowiednia uchwała Rady Miasta Racibórz w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Racibórz, Statut Przedszkola oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………. ………………………….
podpis Rodzica/Opiekuna prawnego/ podpis Dyrektora Przedszkola

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

8 KOMENTARZE

 1. mama

  Rozumiem, że dzieci dostaną karty chipowe i będą odbijały wejścia/wyjścia z przedszkola, aby rozliczyć rodziców z zadeklarowanych godzin. Szukam zapisów dotyczących odliczania opłat w przypadku gdy rodzic odbierze wcześniej dziecko badź dziecko będzie w ogóle w danym dniu nieobecne i nie znajduję. Pytam po co miasto wydaje pieniądze na kampanie proprzedszkolne, skoro proponuje się rodzicom tego typu umowy wręcz odstraszające od przedszkola.

 2. niunia

  Rodzice proponuję walić drzwiami i oknami do Urzędu Miasta bo ja tak zrobię:(Robią z nas idiotów,mówią że mamy płacić za pobyt dziecka w przedszkolu o.k ale jak dziecka nie ma to z jakiej racji mam moje zarobione ciężko pieniądze oddawać za darmo i to się nazywa „darmowe przedszkole”chyba dla rodziców niepracujących,którzy mają możliwość odebrania dziecka o 13-tej.PARANOJA.Dlaczego aż 2 zł.,w niektórych miastach jest 1zł.a nawet mniej za godzinę.Kto ustala kwoty?

 3. Czy w końcu będą te odliczenia za nieobecność dziecka???,
  a co ze zniżkami dla rodzeństwa, mam trójkę dzieci w tym samym przedszkolu?
  -O tym oczywiście nikt nie pomyślał – polityka prorodzinna !!!

 4. Rodzice i urzędnicy !
  Czy coś ruszyło w tej sprawie? Wrzesień tuż tuż…

 5. Umowy zostaną w bardzo podobnej formie jak ta wyżej, rodzice określą w jakim czasie chcą aby przedszkole było czynne. Każde przedszkole organizowało spotkanie, więc zainteresowani wiedzą na jakich zasadach będzie nowa odpłatność. W dodatkowych płatnych godzinach mieścić się będą zajęcia dodatkowe- rytmika, j. angielski lub niemiecki, odpłatnośc jakoś dużo więcej mie wzrośnie w stosunku do tego co było. A podpisywanie umów nastąpi w pierwszych dniach września. Zniżek niestety nie będzie bo Ustawodawca- Państwo Polskie – takich nie przewidziało liczy sie tylko kryterium dochodowe. Odliczenia będą tylko za wyżywienie, nigdy nie było mowy o odliczeniach innych.
  Proponuję rozmowę z Panią Dyrektor przedszkola, do którego zostało zapisane dziecko. Na pewno rzeczowo wyjaśnią.

 6. A ja słyszałam od pani z przedszkola, że p. Nowacka jeszcze ustala jakieś zmiany,
  a jeśli dziecko będzie nieobecne to nie płaci wtedy i za pobyt i za wyżywienie.
  Po prostu przedszkole nie świadczy żadnych usług i tak powinno być!

 7. rodzic

  A Urząd Miasta ma to gdzieś i o co chodzi z tym kryterium dochodowym?

 8. Kryterium dochodowe dotyczy tych rodziców, ktorym opieka społeczna bedzie płacić za przedszkole.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here