Jak i za ile chronić powietrze?

0

WFOŚiGW w Katowicach dofinansowuje inwestycje mające pomóc w zmniejszeniu tzw. niskiej emisji oraz zastosowaniu odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje zadania zgodne z „Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicac na rok 2012”. Z zakresu ochrony atmosfery są to zadania polegające na zmniejszeniu emisji pyłowo – gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji” oraz zastosowaniu odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. W szczególności polegają one na:

 

- reklama -

1. Wdrażaniu projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii.
2. Budowie lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.
3. Budowie i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
4. Wdrażaniu obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych
5. Termoizolacji budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
6. Wykorzystaniu metanu z kopalń węgla kamiennego.
7. Zastosowaniu instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
8. Wymianie autobusów komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym.
9. Wdrażaniu programów lub projektów zwiększających efektywność energetyczną, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

 

Podstawową formą dofinansowania zadań z zakresu ochrony atmosfery są preferencyjne, niskooprocentowane, częściowo umarzalne pożyczki. Oprocentowanie udzielanych przez Fundusz pożyczek wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym. W bieżącym roku oprocentowanie wynosi 4,51%. Po terminowym zakończeniu zadania i osiągnięciu planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych, Pożyczkobiorca może wystąpić w wnioskiem o częściowe umorzenie pożyczki. Umorzenie może wynieść do 20% wykorzystanej kwoty pożyczki. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami…”, nie ma obowiązku przeznaczania umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne.

 

 

 

 

 

Zadania realizowane przez jednostki sektora finansowców publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków, a także inwestycje polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (za wyjątkiem ich zastosowania w nowobudowanych obiektach), Fundusz wpiera dofinansowaniem w formie dotacji. Dotacja może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Łączna wysokość dofinansowania może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych zadania i jest zależna od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych Funduszu.

 

W 2012 roku zmianie uległy tryby rozpatrywania wniosków. Dotychczasowy ciągły nabór wniosków o dofinansowanie został zastąpiony naborami terminowymi. Dla zadań z zakresu ochrony atmosfery przewidzianych do dofinansowania w 2012 r. wnioski składane były do 29 lutego 2012 r. Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych do dofinansowania w 2013 r. trwa do 31.10.2012 r.

 

Ocenie formalnej podlegają wnioski złożone na obowiązujących wzorach, zawierające komplet wymaganych dokumentów. W przypadku negatywnej oceny formalnej, Fundusz wzywa Wnioskodawców do poprawy wniosków w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania wezwania. Do dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie inwestycje przygotowane do realizacji, czyli posiadające wszystkie formalnoprawne dokumenty, w tym dokumenty zatwierdzające inwestycję zgodnie z Prawem budowanym.

 

Pozytywna ocena formalna pozwoli na przeprowadzenie oceny merytorycznej. Przy ocenie wniosków, które wpłynęły do dnia 29 lutego br. stosowane są następujące kryteria:

 

1. Kryterium osiągnięcia standardów Unii Europejskiej, w tym:
a) osiągnięcie unijnych standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych dotyczących produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
b) współfinansowanie ze środków UE lub innych środków zagranicznych i krajowych,
c) zgodność zadania z wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska – zastosowanie OZE,

 

2. Kryterium zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, w tym:
a) kryterium ekologiczne i ekonomiczne uwzględniające jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego i dynamiczny koszt jednostkowy,
b) kryterium społeczne uwzględniające sposób użytkowania obiektów objętych wnioskiem o dofinansowanie, wpływ realizacji projektu na jakość życia mieszkańców, wzmocnienie konkurencyjności regionu, wzrost atrakcyjności obszaru, na którym jest on realizowany, realizacja zadania na obszarach chronionych oraz uzdrowisk.

 

Zadania, dla których przewidywane dofinansowanie nie przekroczy wysokości środków zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu na 2012 rok, umieszczone zostaną na liście podstawowej. Pozostałe zadania zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

/Agnieszka Kowalkowska
Zespół Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi
WFOŚiGW w Katowicach/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here