41,7 mln zł z WFOŚiGW w Katowicach na ochronę wód

0

WFOŚiGW w Katowicach zamierza pożyczyć śląskim samorządom niemalże 42 mln zł na budowę, renowację lub rozbudowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Głównym beneficjentem będzie Jaworzno.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikował listę zadań, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków funduszu w ramach ochrony wód (kanalizacja i oczyszczalnie). Na liście podstawowej znalazło się 19 wniosków. Dodatkowo 8 wniosków znalazło się na liście rezerwowej.

Już dziś można powiedzieć, że wielkim zwycięzcą naboru wniosków o dofinansowanie budowy/remontu kanalizacji i oczyszczalni okazało się Jaworzno. To właśnie na to miasto przypada ponad jedna czwarta wszystkich przyznanych w ramach listy podstawowej środków. Ogółem Jaworzno – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie – otrzyma ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki 11 mln zł. Zostaną one przeznaczone na modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego miasta (budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie, a także modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb).


Ambitne plany WFOŚiGW w Katowicach przewidują m. in. przywrócenie – do 2018 roku – wysokiej jakości wód powierzchniowych, skuteczną ochronę jakość wód podziemnych i wypracowanie sposób ich racjonalnego wykorzystania.
Beneficjentami pożyczki WFOŚiGW w Katowicach będą również: Wojkowice, Ustroń, Zabrze, Mierzęcice, Miasteczko Śląskie, Włodowice, Rybnik, Łękawica, Skoczów, Gorzyce, Brenna, Popów, Pilica, Dąbrowa Zielona, Buczkowice Przyrów, Świerklaniec i Ciasna. Łączna kwota wnioskowanej przez samorządy pożyczki to 41,7 mln zł, z czego aż 19,6 mln zł zostanie wypłaconych już w 2013 roku.

- reklama -

Na liście rezerwowej znalazły się wnioski z Pilchowic, Sosnowca, Łazisk Górnych, Strumienia, Częstochowy, Świerklańca, Wilkowic i Porębia. Łączna kwota wnioskowanej na liście rezerwowej pożyczki to kolejne 15,2 mln zł, z tego 9,8 mln zł na rok 2013.  – Zadania z listy rezerwowej uzyskają dofinansowanie w 2013 roku z chwilą zwolnienia bądź uruchomienia dodatkowych środków na ten cel – informuje WFOŚiGW w Katowicach. Ogółem w trwającym do 30 września 2012 roku naborze wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną wód do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło 35 wniosków – łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła ponad 102 mln zł.

Ochrona zasobów wodnych województwa śląskiego jest priorytetem nr 1 WFOŚiGW w Katowicach. Kolejnymi są: gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery, ochrona przyrody i krajobrazu, edukacja ekologiczna, zapobieganie poważnym awariom, zarządzanie środowiskowe w regionie i inne zadania (profilaktyka zdrowotna). WFOŚiGW w Katowicach założył, że realizując zadania priorytetu nr 1 do 2018 roku uda się przywrócić wysoką jakość wód powierzchniowych, skutecznie chronić jakość wód podziemnych i wypracować sposób ich racjonalnego wykorzystania.

Do osiągnięcia tego ambitnego celu realizowane będą zadania szczegółowe, które mieszczą się w zagadnieniach ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony przed powodzią i suszą, ochrony przed powodzią i zaopatrzenia w wodę. W ramach powyższych zagadnień WFOŚiGW w Katowicach będzie m. in. wspierał budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, budowę oczyszczalni ścieków (również przydomowych), budowę lub rozbudowę zbiorników małej retencji, inwestycje hydroenergetyczne, wymianę odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych i ołowianych, lub po prostu zdegradowanych.

Przykład Jaworzna i pozostałych beneficjentów programów wsparcia WFOŚiGW w Katowicach jaśnieje na tle województwa i z pewnością stanowić będzie nie lada zachętę dla pozostałych samorządów województwa – inwestycje z zakresu ochrony wód są ważne dla każdego mieszkańca Śląska.

/żet/

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here