Wyprawka szkolna 2014. Jeszcze można ubiegać się o pomoc

0

Jeszcze do 15 września rodzice mogą uzyskać dofinansowanie w zakupie podręczników dla swoich dzieci. Sprawdź, komu przysługuje wsparcie.

W roku szkolnym 2014/2015 rządowy program "Wyprawka szkolna" kieruje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do uczniów klas II-III i klas VI szkół podstawowych oraz uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (539 zł netto), o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.).

- reklama -

Uczniom uczęszczającym do w/w klas szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, może być również udzielona pomoc w postaci dofinansowania do podręczników na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, społeczne i ekonomiczne, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów w klasach dla których program przewidział dofinansowanie.

Niezależnie od dochodu dofinansowanie do podręczników przysługuje uczniom niepełnosprawnym:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabowidzącym,

4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6. z niepełnosprawnościa ruchową, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczającym do wszystkich klas szkół podstawowych (oprócz klasy I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 do dnia 15 września 2014 r.

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here