Szansa dla 109 bezrobotnych. Powiat będzie aktywizował 30-latków i starszych

powiat raciborski PUP

Zarząd powiatu zlecił dyrektorowi PUP przystąpienie do projektu, dzięki któremu w 2017 roku 109 osób ma zostać zaktywizowanych zawodowo poprzez staże, szkolenia zawodowe, przyznawanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

- reklama -

Zarząd powiatu raciborskiego wyraził zgodę  zgodę na przystąpienie powiatu do realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe – otrzymał Mirosław Ruszkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy należy między innymi „realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)” pozwoli Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w 2017 roku zaktywizować 109 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o staże, szkolenia zawodowe, przyznawanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Powyższy projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2017 r.

W latach 2015 i 2016 w powiecie raciborskim realizowany były projekt Aktywizacja osób bezrobotnych 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I) i (II).

oprac. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here