Poważny problem w dostępie rodziny do dokumentacji medycznej został rozwiązany

0
Szpital Racibórz
Szpital w Raciborzu

Kolejne bardzo dobre zmiany w Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Został rozwiązany problem dostępu do dokumentacji medycznej w razie zgonu chorego. Rodzina będzie mogła uzyskać wgląd do dokumentacji medycznej, nawet w wypadku, kiedy zmarły nikogo do tego nie upoważnił za życia. To znaczne ułatwienie dla wielu rodzin, które w w dramatycznym dla siebie momencie muszą się zderzyć z machiną legislacyjną.

9 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmieci pacjenta. Na podstawie dotychczasowych przepisów, po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna mogła być udostępniana wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Od dnia wejścia w życie omawianych zmian dostęp do dokumentacji medycznej będzie mogła uzyskać także osoba bliska zmarłego pacjenta[1], chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

- reklama -

Spór pomiędzy osobami bliskimi będzie rozstrzygał sąd w postępowaniu nieprocesowym. Zainicjować będzie go mogła zainteresowana osoba bliska, a także osoba wykonująca zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny będzie mogła wystąpić z wnioskiem do sądu również w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

Sprzeciw pacjenta co do udostępniania dokumentacji medycznej po jego śmierci nie będzie bezwzględny. Będzie mógł on być przełamany w dwóch sytuacjach – jeżeli jest to niezbędne: w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta; dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

O powyższym także zadecyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym (na wniosek osoby bliskiej). Sąd może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia.

Rzecznik Praw Pacjenta na konieczność wprowadzenia zmian w zasadach dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta wskazywał już w latach ubiegłych, dlatego też aktywnie uczestniczył w pracach nad tymi zmianami i wnosił swoje propozycje na etapie prac legislacyjnych, w wyniku których poprawiono projekt oraz wypracowano opisane rozwiązania prawne.

[1] Przez osobę bliską rozumie się: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta – brzmienie obowiązujące od dnia 9 lutego 2019 r.

EmZet
#RPP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here