Robert Myśliwy odchodzi z magistratu. Urząd szuka kandydatów na jego miejsce

Robert Myśliwy
Robert Myśliwy zabrał głos w sprawie planów likwidacji jednej z raciborskich podstawówek Fot. materiały prasowe

Urząd Miasta Racibórz ogłasza konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Umowa z obecnym naczelnikiem, Robertem Myśliwym, została rozwiązana za porozumieniem stron. Aplikacje można składać do 13 lutego. Dokumenty należy dostarczyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz lub za pośrednictwem poczty.

Kto może się ubiegać o to stanowisko? Aspirujący do pełnienia funkcji Naczelnika WEKiS muszą legitymować się m. in. co najmniej wyższym wykształceniem, trzyletnim stażem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, obywatelstwem polskim. Kandydaci muszą także przedstawić na piśmie swoją koncepcję realizacji zadań gminy w zakresie edukacji, kultury i sportu na bazie stosowanych w Raciborzu rozwiązań organizacyjnych oraz wewnętrznego regulaminu wydziału.

- reklama -

Wśród dodatkowych wymagań znajduje się m. in. znajomość ustaw: Karta Nauczyciela, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o sporcie i o systemie informacji oświatowej.

Wymagane dokumenty, które należy zamieścić wraz ze swoim podaniem to:

1) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2 ) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa
w pkt. I ppkt. 1b ogłoszenia – w przypadku jej prowadzenia,

5) koncepcja realizacji zadań Gminy przypisanych do wykonania w zakresie edukacji, kultury i sportu, o której mowa w pkt. I ppkt. 1c ogłoszenia,

6) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych – zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( t..j. Dz. U z 2018 r. poz. 1260)

11)oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu powiadomienia o zakwalifikowaniu się do postępowania kwalifikacyjnego

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz.

oprac.: /EmZet/

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. Chyba niewielu mają chętnych skoro wymagania minimalne. Trudno się dziwić, że ludzie się nie pchają po zapowiedziach, że będą szukać milionowych oszczędności w oświacie i zamykać szkoły w centrum.

  2. najważniejsza cecha nowego naczelnika to kompetencja i chęć do pracy.przez ostanie lata edukacja była traktowana po macoszemu.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here