Sprawdź, ile będą teraz zarabiać nauczyciele. MEN opublikował dane

1
Ministerswo Edukacji Narodowej opublikowało szczegóły porozumienia pomiędzy rządem, a "Solidarnością". fot.: pixabay

7 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ Solidarność.

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias – Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, przyjęto, co następuje:

- reklama -

Strony wspólnie uzgodniły, że:
I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń

Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

nauczyciela stażysty – 3 197 zł
nauczyciela kontraktowego – 3 549 zł
nauczyciela mianowanego – 4 604 zł
nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł

Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września 2019 r. nauczycieli stażystów to 479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to 883 zł.

2. Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. wynagrodzenia nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%. W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

nauczyciela stażysty – 2 780 zł
nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł
nauczyciela mianowanego – 3 248 zł
nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:

nauczyciela stażysty – 3 335 zł
nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł
nauczyciela mianowanego – 4 803 zł
nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł

3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:

wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela stażysty – 515 zł,
nauczyciela kontraktowego – 529 zł
nauczyciela mianowanego – 601 zł
nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,

wynagrodzenia średniego

nauczyciela stażysty – 617 zł,
nauczyciela kontraktowego – 685 zł
nauczyciela mianowanego – 890 zł
​​​​​​​nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł,

4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat – kwota ok. 1,9 mld zł).
II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców

1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy
2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku
3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu:

 – zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć

 – zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch

 – zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela
III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”

Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1 000 zł).
IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.
V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „ papiery – ”

1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas
2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

 – zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji
– ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)
– zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych
– zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie)
4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych
5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół)
VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

publ. EmZet

#MEN

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. a broniarz powiedział,że lepiej być świnią niż nauczycielem.inteligentny szef znp i tak trzymać towarzysze nauczyciele.strajkujcie do znudzenia.a zarobki wam rosną.co was obchodzą dzieci .kapucha to jest to co was kręci.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here