Prezydent Miasta szuka podinspektora

1
W raciborskim magistracie jest wakat podinspektora

Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. W Urzędzie Miasta poszukują podinspektora ds. przedsiębiorczości w Referacie Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju. 

Wymagania wobec kandydatów:

- reklama -

1) niezbędne:

a) wykształcenie wyższe
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, prawo, administracja lub przedsiębiorczość
b) 2 letni staż pracy
c) doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania zadań zleconych w trybie ustawy o pożytku publicznym
d) znajomość:
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy prawo przedsiębiorców,
– ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
– ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Oferty należy składać w terminie do 29.04.2019 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl „Praca w Urzędzie Miasta” oraz pod numerem telefonu 32 75-50-663.

publ.: EmZet

#UM Racibórz

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here