Podatek od nieruchomości. Radni przyjęli stawki na 2020 rok

Podatek od nieruchomości. Radni przyjęli stawki na 2020 rok
Fot. freepik

Na ostatniej sesji Rady Miasta Racibórz (27.11) przyjęto nowe stawki podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Racibórz zgodnie z uchwałą wynoszą:

- reklama -

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) budynków lub ich części mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne –
0,72 zł
b) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
23,79 zł
c) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,05 zł
d) budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,75 zł
e) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących lub ich części
nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,88 zł
f) pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt 1 lit.a do e – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,88 zł, za wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części, dla których stawka wynosi – 4,43 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

2) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.),
i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,06 zł od 1 m²
powierzchni.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na Radę Gminy określenie w drodze
uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art.20 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku wyniósł 1,8%. Wskaźnik ten wynosił: w 2010 roku 2,6%, w 2011 roku 4,2%, w 2012 roku 4%, w 2013 roku 0,9%, w 2014 roku 0,4%, w 2015 roku 98,8%, w 2016 roku 99,1%, w 2017 roku 101,9% i w roku 2018 101,6%. W latach 2016 – 2017 stawki podatku nie były zmieniane. W roku 2020 zaproponowano stawki zwiększone o 1,8%. Przyjęte uchwałą stawki oscylują w granicach 55% do 99% stawki górnej. Zwolniono z podatku budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj