„Do D. Polowego: Nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych Poczcie Polskiej” [LIST DO REDAKCJI]

Mail Poczty Polskiej
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik

Czytelnik skierował na adres prezydenta Dariusza Polowego oświadczenie, że nie wyraża zgody na udostępnianie jego danych osobowych Poczcie Polskiej. Przypomnijmy, że kilka dni temu samorządy otrzymały e-maile z adresu Poczty Polskiej, w których proszono o przekazane spisu wyborców.

E-mail z adresu Poczty Polskiej trafił do skrzynek mailowych samorządów 23 kwietnia. W wiadomości skierowano prośbę o przekazanie spisu wyborców w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze. Nadawca maila prosił o numer PESEL, adres czy nazwisko. Co zaskakujące, pod treścią maila nie było podpisu. Ponadto urzędników zaskoczył fakt, że takiego maila rozesłano jeszcze przed zakończeniem procedury ustawodawczej.

- reklama -

Jeden z naszych Czytelników poinformował nas o oświadczeniu, które przesłał do prezydenta Dariusza Polowego. – W związku z informacjami o zamiarze przekazania spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A. informuję, iż nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych art. 89 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), zezwalający na przekazywanie danych w celach realizacji zadań publicznych, nie ma zastosowania do czasu uchwalenia i uprawomocnienia przepisów prawa włączających ten podmiot do procesu wyborczego. Jeśli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A., proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji o zakresie przekazanych danych oraz podanie podstawy prawnej takiego przekazania. Gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej lub przed uchwaleniem i wejściem w życie odpowiedniej ustawy, rozważam wystąpienie o ukaranie Pana jako administratora moich danych osobowych oraz o odszkodowanie na mocy art. 79 i 82 rozporządzenia (RODO) – czytamy w oświadczeniu Czytelnika.

Wielu Polaków zdecydowało się sporządzić własne oświadczenie, a to za sprawą obywatelskiej akcji blokady wyborów ogłoszonej w sieci. Polega ona właśnie na wysyłaniu do lokalnych władz oficjalnych pism, które zastrzegają brak zgody na udostępnienie Poczcie Polskiej danych wyborcy.

Podstawa prawna

Krakowski Instytut Prawa Karnego wydał 23 kwietnia opinię w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. Czytamy tam:

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w obowiązującym na dzień 23 kwietnia 2020 r. stanie prawnym przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego Poczcie Polskiej S.A. spisów wyborców, a zatem danych osobowych obywateli, nastąpi bez podstawy prawnej i będzie stanowić jednoznaczne naruszenie art. 6 ust. 1 i 3 RODO. Artykuł 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) nie czyni także z Poczty Polskiej S.A. ani innego operatora pocztowego podmiotu uprawnionego do uzyskania od jednostki samorządu terytorialnego danych osobowych zawartych w spisach wyborczych.

W wypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, zaś administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki dane te usunąć (art. 17 ust. 1 lit. d RODO). Oznacza to, że w razie przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego spisu wyborców osobie prawnej Poczta Polska S.A. bez podstawy prawnej, osoby, których dane dotyczą, mogą domagać się od Poczty Polskiej S.A. niezwłocznego usunięcia KIPK.pl [email protected] kipkfundacja kipkPL15swoich danych osobowych, a Poczta Polska S.A. ma wynikający z RODO obowiązek usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki.Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, w razie ich niezgodnego z prawem przetwarzania, ma prawo do:1.wniesienia skargi w związku z naruszeniem zasad przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO);2.dochodzenia ochrony prawnej przed sądem w związku z naruszeniem praw przysługujących jej na podstawie RODO (art. 79 RODO);3.dochodzenia odszkodowania za szkodę majątkową lub zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową poniesioną w wyniku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO (art. 82 RODO).

Dane już przekazane?

Rzeczpospolita poinformowała 27 kwietnia, że Poczta Polska już otrzymałam za zgodą ministra cyfryzacji dane z rejestru PESEL. – Państwowy operator już 22 kwietnia otrzymał za zgodą ministra cyfryzacji dane z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów prezydenta – tę informację potwierdził resort cyfryzacji – podaje Rzeczpospolita.

Co jest podstawą prawną? Art. 99 tzw. ustawy Covid, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. Tam zapisano, że w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego minister cyfryzacji musi przekazać dane z rejestru PESEL. Poczta ma usunąć dane i ich kopie po ich wykorzystaniu w wyborach – informuje Rzeczpospolita.

Poczta Polska potrzebuje jeszcze innych danych, które może uzyskać jedynie od samorządów. Chodzi bowiem o rejestr wyborców, w tym osób zameldowanych w danej gminie, które chcą głosować w innych miejscowościach.

Obecnie toczy się dyskusja o tym, czy są wystarczające podstawy prawne, aby przeprowadzić wybory tzw. kopertowe.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj