Dobre praktyki Raciborza w kwestii gospodarowania wodami opadowymi

Deszcz. Policja radzi
Synoptycy na kolejne dni również przewidują deszcze. Fot. freepik

W ogólnej ocenie NIK-u działania organów administracji publicznej nie sprzyjały prawidłowemu zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dotyczącą zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. W raporcie kilkukrotnie wskazuje Racibórz jako jeden z przykładów „dobrej praktyki” w temacie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

- reklama -

W ogólnej ocenie NIK-u działania organów administracji publicznej nie sprzyjały prawidłowemu zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. Nie we wszystkich bowiem obszarach zadania związane z zagospodarowaniem tych wód realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, rzetelnie i skutecznie. Raport jednak wskazuje, że Racibórz jest jednym z dobrych przykładów na tle 18 kontrolowanych miast.

– Skontrolowane podmioty (…) wdrożyły rozwiązania, które należy uznać za dobre praktyki. Na przykład w celu rzetelnego ustalenia podmiotów potencjalnie zobowiązanych do ponoszenia opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej cztery z 18 urzędów miast występowały do właściwych miejscowo jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie o udzielenie informacji o pozwoleniach wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 34 pkt 4 Prawa wodnego – wskazuje NIK. Dotyczyło to Gdańska, Katowic, Warszawy i Raciborza.

Te same miasta w celu ustalenia podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wystąpiły do jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie o udostępnienie wydanych pozwoleń wodnoprawnych.

Znaczna część miast, 12 z 18, w ramach prowadzonych inwestycji stosowała rozwiązania służące infiltracji, opóźnianiu odpływu i podczyszczaniu wód opadowych i roztopowych, takie jak np. pasy zieleni buforowej wzdłuż budowanych lub przebudowywanych dróg, stosowanie nawierzchni o powierzchni przepuszczalnej, obniżaniu trawników względem poziomu chodników. Dotyczyło to Ełku, Garwolina, Gdańska, Gdyni, Gniezna, Katowic, Kołobrzegu, Olsztyna, Poznania, Tczewa, Warszawy i Raciborza.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here