Racibórz. Urzędnik zapuka do drzwi

Urząd Miasta

Od 19 lutego do 7 marca potrwa akcja doręczania mieszkańcom decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok. Decyzje będą doręczane przez pracowników Urzędu Miasta Racibórz.

Zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa – decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom tylko przez pocztę lub pracowników organu podatkowego. Do rozniesienia pracownicy urzędu mają ok. 13 i pół tysiąca decyzji podatkowych.

- reklama -

Doręczanie decyzji może odbywać się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od pracy. Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu.

W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi. W razie niemożności doręczenia decyzji w sposób wskazany wyżej, możliwy będzie osobisty odbiór decyzji w Urzędzie Miasta (I piętro pokój 112) w terminie od 08 do 12 marca 2021 r.

Po tym terminie niedoręczone decyzje będą ponownie wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub gońców zewnętrznych tutejszego Urzędu. Jeżeli doręczyciel nie będzie miał w dalszym ciągu możliwości doręczenia decyzji wówczas pismo złożone zostanie na okres 14 dni w Urzędzie Miasta. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w określonym miejscu. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni.

Uwaga: Pracownicy Urzędu roznoszący decyzje podatkowe, nie mogą pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. Podatki mogą być uiszczane przelewem na konto Urzędu lub w kasach Urzędu Miasta, a także w Urzędzie pocztowym, w którym nie jest pobierana prowizja.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj