Współpraca Polskiej Izby Ekologii z gminami

0

Polska Izba Ekologii jako organizacja zrzesza podmioty oraz instytucje ściśle związane z ochroną środowiska o wieloletniej tradycji. Dynamika rozwoju Izby oraz jej struktura w pełni odzwierciedla aktualne tendencje w polskiej ekologii.

Mając powyższe na uwadze w ramach działań statutowych w 2002 roku Rada Izby podjęła decyzję o praktycznym zaangażowaniu Członków Izby w fachową pomoc strukturom samorządowym. Zakres pomocy miał obejmować pomoc w uzyskaniu funduszy unijnych. Decyzja była słuszna o czym świadczy szereg porozumień zawartych w 2003 roku w odniesieniu do jednego zawartego w 2002. Współpraca z gminami w swoim pierwotnym założeniu miała charakter informacyjny i wykorzystywała w sposób praktyczny ogromne doświadczenie podmiotów , instytucji oraz ekspertów skupionych w PIE. Jednakże w trakcie realizacji porozumień okazało się, że zakres potrzebnej pomocy jest dużo większy i należało zweryfikować poprzednie założenia. Trzy podstawowe programy realizowane w gminach tzn;

  • gospodarka wodno-ściekowa  • gospodarka odpadami  • ochrona powietrza (niska emisja )


mają możliwość uzyskania częściowego dofinansowania z funduszy unijnych i dlatego główny nacisk położono na te zagadnienia. Każdorazowo po podpisaniu porozumienia z gminą na pierwszych spotkaniach ustalano tzw. ” stan zero ” i opracowywano harmonogram kolejnych działań. Należy podkreślić że wszystkie samorządy potraktowały możliwość pozyskania środków zewnętrznych priorytetowo upatrując w tym możliwość zdecydowanej i szybszej poprawy stanu środowiska oraz zaktywizowania miejscowych struktur gospodarczych. Realizacja przedsięwzięć o takiej skali powinna mieć także istotny wpływ na redukcję bezrobocia na tych obszarach. Należy wspomnieć również o skali trudności przy prowadzeniu prac kanalizacyjnych na terenach objętych szkodami górniczymi i dlatego przygotowanie tego typu zadań na śląsku wymaga dodatkowych ustaleń oraz wyższych nakładów. Współpraca Izby z gminami ma wymiar nie tylko fachowy ale i społeczny . Uczestnictwo przedstawicieli Izby w spotkaniach z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych przyczyniło się do upowszechnienia zagadnień proekologicznych oraz miało olbrzymie znaczenie edukacyjne. Wspólne działania pozwolą gminom na rzetelne, terminowe i fachowe przygotowanie wniosków o fundusze unijne a jednocześnie stworzą nową jakość współpracy organizacji pozarządowych z samorządami. Program pomocy gminom z racji swojego charakteru znacząco wpłynął na aktywność Członków Izby a tym samym wyznaczył zupełnie nowe kierunki rozwoju Izby.


30 września zakończyła się 3 tura naboru na ekspertów Polskiej Izby Ekologii. Osoby chcące zostać Ekspertami PIE muszą spełniać niezwykle rygorystyczne warunki, dotyczące poziomu wykształcenia, dotychczasowych osiągnięć oraz stażu pracy. Powyższe kryteria dają gwarancję najwyższego poziomu fachowości. Na dzień dzisiejszy PIE współpracuje z 54 ekspertami. Działają oni obecnie w kilku gminach województwa śląskiego, które zgłosiły się do Izby z prośbą o pomoc.


W Zabrzu eksperci Izby doradzają w programie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz programie gospodarki odpadami. Eksperci opracowali dla miasta harmonogram działań zmierzających do złożenia wniosków i pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej, na wyżej wymienione zadania. Aktualnie w Zabrzu odbywają się konsultacje społeczne mające na celu poinformowanie mieszkańców miasta o programie uporządkowania gospodarki ściekowej. W spotkaniach tych oprócz przedstawicieli władz miasta uczestniczą Eksperci Izby, którzy udzielają wszelkich informacji dotyczących nie tylko programu gospodarki wodno-ściekowej ale także spraw związanych z integracją europejską.


W gminie Gierałtowice Eksperci PIE aktualnie pracują nad wyborem wariantów funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej oraz opracowują dokumentację projektowo – wykonawczą systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków.


W Będzinie, Mysłowicach i Piekarach śląskich aktualnie trwają prace projektowe i dokumentacyjne związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o pozyskanie funduszy europejskich.


Należy stwierdzić, że władze miast i gmin, w których działają Eksperci PIE bardzo aktywnie stawiają na rozwój poparty środkami pomocowymi Unii Europejskiej,a jednocześnie poprzez szereg spotkań tematycznych, seminariów informują lokalne społeczności o korzyściach i zadaniach związanych z integracją Polski z Unia Europejską. Realizacja programów pomocowych w gminach jest olbrzymią szansą na przyspieszony rozwój tych terenów poprzez pozyskanie nowych inwestorów.


Polska Izba Ekologii inspiruje samorządy lokalne do tworzenia ponad gminnych struktur (związków celowych) aby łatwiej pozyskiwać środki pomocowe. Informacje Izby są bardzo przydatne, a biorąc pod uwagę, że pochodzą bezpośrednio z Senackiej Komisji Ochrony środowiska pracującej pod przewodnictwem Senatora RP, Adama Graczyńskiego,a także od Ministra środowiska Czesława śleziaka, są pewne i użyteczne.


Warto również podkreślić, że usługi Ekspertów Polskiej Izby Ekologii świadczone są bezpłatnie, gdyż wynikają z realizacji celów statutowych Izby.


Zapraszamy na stronę http://www.pie.pl/

- reklama -

Odśwież swoją przestrzeń Więcej artykułów branżowych >>

Ogłoszenia PLUSYdlaBIZNESUWięcej ogłoszeń branżowych >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here