List otwarty

List otwarty przedstawicieli i działaczy organizacji pozarządowych działających w Raciborzu do Prezydenta Miasta – pana Jana Osuchowskiego.

Szanowny Panie Prezydencie!

9 stycznia 2006 roku o godzinie 17.00, w budynku Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła” przy ulicy Lwowskiej 9, odbyło się zebranie przedstawicieli i działaczy organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie gminy Racibórz.

Do celów spotkania należały: integracja tychże organizacji, nawiązanie współpracy między nimi w celu lepszego zaspokajania potrzeb Raciborzan, oraz zgrupowanie się w celu usprawnienia i intensyfikacji współpracy tychże organizacji z samorządem lokalnym.

Na spotkaniu została wybrana grupa inicjatywna, która ma opracować zarys statutu oraz przeprowadzić proces formalizacji stowarzyszenia „Raciborskie Forum Organizacji Pozarządowych”. Stowarzyszenie to ma stanowić forum współpracy wszystkich organizacji pozarządowych działających i zarejestrowanych na terenie gminy Racibórz, które zdecydują się do niego przystąpić. W skład wspomnianej grupy weszli: Piotr Dominiak (Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK), Alina Litewka-Kobyłka (Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza), Gabriela Lenartowicz (Śląskie Towarzystwo Gospodarcze Pro Europa), Małgorzata Rożnowska (Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze), Roman Wałach (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna) i Dariusz Ronin (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „Podaj Rękę”)

Zebrani podczas spotkania, których listę pozwalamy sobie przesłać w załączniku (22 osoby działające w 16 organizacjach pozarządowych) wierzą, iż toczący się w całym kraju (a także w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego) proces federalizacji organizacji pozarządowych – wzmocni je, posłuży zintensyfikowaniu oraz większej koordynacji ich działań oraz przyczyni się do lepszej i ściślejszej współpracy tych organizacji z władzami samorządowymi. To zaś przełoży się bezpośrednio na lepszą i owocniejszą realizację zadań, do których zobowiązane są gminy – i przede wszystkim – na wzrost zadowolenia mieszkańców tychże gmin.

Kierując się powyższymi przesłankami i działając w oparciu o uchwałę Rady Miasta Racibórz nr XXXVI/543/2005 z dnia 26.10.2005 r., której paragraf 13, ustęp 3 stwierdza, iż prezydent może powołać do składu komisji konkursowych przyznających środki na realizację określonych zadań przedstawicieli organizacji pozarządowych – wnioskujemy o skorzystanie z tego prawa i umożliwienie uczestnictwa w obradach wyłonionym przez nas reprezentantom. Proponujemy, by nasi przedstawiciele brali udział w obradach komisji w charakterze obserwatorów. Jesteśmy przekonani, iż umożliwienie obserwacji obrad komisji powoływanych przez Pana Prezydenta przyczyni się do zwiększenia jawności i przejrzystości sprawowania władzy, co stanowi jeden z podstawowych zabiegów demokratycznych. Będzie to także zdecydowany krok naprzód we współpracy pomiędzy władzami Miasta Racibórz, a organizacjami pozarządowymi.

Jednocześnie informujemy, iż doszliśmy do wniosku, iż osoby, których stowarzyszenia wystosowały wnioski biorące udział w konkursie określonego typu, nie będą brały w nich udziału. Oznacza to, że np. w komisji przyznającej środki na realizację zadań w dziedzinie kultury, nie będą uczestniczyli przedstawiciele organizacji składających do niej jednocześnie wnioski. W ich miejsce pojawią się przedstawiciele organizacji z „innej branży”, nie zainteresowane tymi środkami w sposób bezpośredni.

I tak, pośród wybranych przez nas reprezentantów znajdują się osoby reprezentujące stowarzyszenia działające w różnych dziedzinach:
Dawid Wacławczyk – tel. 502 557 238
Róża Szramek – tel. 502 325 380
Alina Litewka-Kobyłka – 602 632 703
Gabriela Lenartowicz – 696 464 580

Proponujemy, aby w skład każdej komisji weszło po 2 obserwatorów, których doboru dokonamy w gronie wytypowanych osób, z zachowaniem zasady przedstawionej powyżej.

W kwestii organizacyjnej – prosimy o przesłanie odpowiedzi na niniejsze pismo, a w przypadku zaaprobowania naszego wniosku – o podanie terminów posiedzeń w/w komisji – na adres inicjatora w/w spotkania tj. Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK – na Ul. Chopina 21. Za kontakt w tej i wszelkich związanych z nią sprawach odpowiada prezes ASK, pan Piotr Dominiak, dostępny pod nr telefonu 507 371 947.

Z wyrazami szacunku, w imieniu zebranych:
Dawid Wacławczyk – przewodniczący zebrania
Marcin Regent – sekretarz zebrania

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here