Negocjacje mieszkaniowe

Jesteś zainteresowany wynajęciem gminie mieszkania? Prezydent zaprasza do wstępnych negocjacji. W negocjacjach mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które 1 czerwca tego roku, prześlą pocztą na adres Urzędu Miasta w Raciborzu, ul. Batorego 6 lub złożą w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Interesantów albo w pok. nr 17 na parterze pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do negocjacji, które powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, datę sporządzenia zgłoszenia, adres położenia lokalu, udokumentowany tytuł prawny do lokalu, wielkość lokalu (ilość pokoi, powierzchnia mieszkalna i użytkowa), wyposażenie, opis stanu technicznego lokalu, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

O terminie wstępnych negocjacji zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie. Przed przystąpieniem do negocjacji zastrzega się prawo dokonania oględzin lokalu zgłoszonego do sprzedaży. Lokal powinien spełniać następujące warunki: brak jakichkolwiek obciążeń potwierdzone aktualnym odpisem z księgi wieczystej i oświadczeniem właściciela, powierzchnia lokalu do 60m2, w lokalu winien znajdować się minimum jeden pokój, pomieszczenie kuchenne oraz węzeł sanitarny, stan techniczny umożliwiający zamieszkanie, z wyposażeniem w podstawowe media infrastruktury technicznej umożliwiające podgrzanie wody, ogrzewanie, gotowanie, posiadać aktualne dokumenty lub zaświadczenie wydane przez zarządcę nieruchomości dot. sprawności technicznej instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu zgłoszonych lokali do procedury związanej z ich nabyciem w terminie 14-stu dni od daty zakończenia negocjacji.
Prezydentowi przysługuje prawo odstąpienia od negocjacji bez dokonania kwalifikacji złożonych propozycji sprzedaży lokali mieszkalnych, a także prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyn.

Przedmiotem negocjacji nie mogą być lokale nabyte uprzednio od Gminy Racibórz. O przystąpieniu do negocjacji decyduje kolejność złożonych propozycji sprzedaży lokali mieszkalnych lub wyczerpanie środków finansowych gminy przeznaczonych na nabycie lokali mieszkalnych. Ostatecznym warunkiem zakupu proponowanego lokalu przez Gminę Racibórz jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta Racibórz na jego nabycie. Wstępne negocjacje nie mogą być traktowane jako przyjęcie oferty zakupu lokalu przez Gminę Racibórz i nie stanowią podstawy do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lokalu.

/s/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here