Organizacja pracy samorządowej w szkole podstawowej

Organizacja pracy samorządowej

w szkole podstawowej

- reklama -

(poradnik dla nauczycieli) opracowała Ewa Kubacka nauczyciel mianowany w SSP15.

2005 / 2006


I. Działalność  Samorządu  Uczniowskiego  w  szkole.


Samorząd Uczniowski to wybrana w wyborach reprezentacja ogółu
wszystkich uczniów szkoły, która może brać czynny udział we wszystkich
działaniach podejmowanych w szkole oraz zajmować wobec
nich swoje stanowisko.
Ma prawo przedstawiać swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach
szkoły, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.II. Prawa  i  obowiązki  ucznia  zakładają :


–    prawo do zajmowania stanowiska w sprawach związanych z  
     prawami i obowiązkami ucznia,
–    prawo do organizacji życia szkolnego,
–    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
–    prawo do korzystania z radiowęzła szkolnego,
–    prawo do losowania "szczęśliwego numerka " w danym dniu,
–    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, 
     sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi  potrzebami i 
     możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem
     szkoły,
–    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
     Uczniowskiego.III. Celem  Samorządu  Uczniowskiego  jest:


– rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi
       zasadami współżycia społecznego,
– stwarzanie warunków do aktywności społecznej,
– kreowanie twórczej atmosfery szkoły, sprzyjającej samorealizacji,
       nauce i poszerzaniu własnych zainteresowań,
– integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego 
      działania, współdziałania uczniów i wzajemne wspieranie się,
– podejmowanie współodpowiedzialności za sprawy związane ze szkołą 
      poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw w zakresie wewnętrznej
      organizacji życia uczniów w szkole,
– tworzenie warunków do partnerskich dyskusji i rozwiązywania różnych
      spraw związanych z życiem szkoły,
– rozwój patriotyzmu,
– dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, zgodnie
      z sugestiami programu wychowawczego.


IV.  Zadania  Samorządu  Uczniowskiego  :


– organizowanie i integracja społeczności uczniowskiej,
– reprezentowanie  społeczności uczniowskiej wobec władzy szkoły
        oraz na szczeblu miejskim i powiatowym,
– rzecznictwo interesów ogółu społeczności, przedstawienie opinii
       i  postulatów uczniów,
– współdziałanie z władzami szkoły  w zapewnieniu uczniom  
       należytych warunków do nauki,
– współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych,   
        sportowych, turystyczno-krajoznawczych,
– aktywizowanie uczniów w celu rozmaitych prac na rzecz klasy
       i szkoły; inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz
       środowiska lokalnego,
– współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
– organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  
       w  szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
– rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami, a w przypadku
       ich  pojawienia się podejmowanie prób mediacji.


V. Samorząd Uczniowski prowadzi swoją dokumentację zawierającą:  


1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na każdy rok,
3. Protokoły z zebrań Samorządu Uczniowskiego w skoroszycie,
4. Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego za I i II półrocze,
5. Księga Finansowa przychodów i rozchodów SU.
6. Zeszyt zadań do punktacji konkursu SU na "Najlepszą Klasę Roku".


VI. Samorząd  Uczniowski  może  gromadzić  i  gospodarować  swoimi
środkami  finansowymi.


1.  SU może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania
ich działalności; dysponentem funduszy jest Rada SU, a nad gospodarowaniem środkami finansowymi czuwa opiekun SU.


2. Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą być tworzone:
a) z  organizowanych przez samorząd imprez dochodowych,
b) ze zbiórki surowców wtórnych,
c) ze środków przekazanych samorządowi przez inne organizacje
lub instytucje.


3. Dochody i rozchody są księgowane w Księdze Finansowej SU,
na podstawie rachunków i dowodów przekazania funduszy
samorządowi. Księga finansowa prowadzona jest przez Opiekuna  SU.


VII. Działalność Samorządu Uczniowskiego.


Zebrania SU odbywają się raz w tygodniu o stałym ustalonym terminie.
Zebranie prowadzi Opiekun SU lub przewodnicząca, zastępca Rady SU.
Każde spotkanie poparte jest listą obecności członków SU
oraz protokołem z zebrania.
 
Działalność SU opiera się na bazie Planu Pracy SU na bieżący rok,
który zawiera opis, termin i sposoby realizacji konkretnych zadań  SU.
Plan tworzy Opiekun SU w oparciu o propozycje pracy  członków.
Plan powinien być zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego przekładane
jest na zakończenie I półrocza  i zakończenie roku szkolnego.
Należy go przedstawić na Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły
w formie pisemnej i na dyskietce.


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy członkowie, a Radę Samorządu Uczniowskiego, która pełni rolę wykonawczą postanowień i uchwał Samorządu  Uczniowskiego reprezentują:
– przewodniczący,
– zastępca,
– sekretarz,
– skarbnik.VIII. Opiekun SU może powołać sekcje wg potrzeb:


– Sekcja Organizacyjna i Radiowęzła (organizacja imprez,
ogłoszenia przez radiowęzeł, audycje)
– Sekcja Redakcyjno – Internetowa (gazetka szkolna, informacje internetowe)
– Sekcja Ekologiczna (zbiórka butelek i baterii, akcje ekologiczne)
– Sekcja Charytatywna (pomoc na fundacje )
– Sekcja Dekoracyjna (wystrój korytarzy, oprawa plastyczna imprez)


Sekcje te powoływane są na pierwszym zebraniu SU.
Każdy członek SU należy do wybranej sekcji, której celem jest
sprawne organizowanie działalności życia w szkole.
Każda sekcja może wybrać przewodniczącego sekcji.IX. Oddziaływanie wychowawcze  Samorządu Uczniowskiego :


– Rada Samorządu Uczniowskiego jest łącznikiem pomiędzy
  uczniami, a dyrekcją szkoły w sprawach organizacji imprez szkolnych
  np.  "Dnia Wiosny", dyskotek szkolnych, Dnia Dziecka i innych,
  co korzystnie wpływa  na :


  1)  lepszą współpracę między uczniami, a nauczycielami,
  2)  kształtowanie atmosfery i pewnego "klimatu" szkoły,
  3)  szansę na lepsze poznanie się społeczności uczniowskiej,
  4)  poznanie przez nauczycieli potrzeb i problemów uczniów.


– Rada SU pełni rolę reprezentatywną w kontaktach pozaszkolnych,
  uczestniczy w Sejmikach Samorządowych, imprezach miejskich,
– Samorząd Uczniowski przejmuje zadania szkoły o charakterze porządkowo-   
  administracyjnym np. dbanie o wystrój sal, korytarzy szkolnych i porządek
  oraz  bezpieczeństwo w szkole.
– pozytywna działalność SU pozwala aktywnie włączyć uczniów w proces
  dydaktyczno-wychowawczy oraz realizację założeń programu  
  wychowawczego.
 


X. Rola  Opiekuna  Samorządu Uczniowskiego, który :
     


1) jest łącznikiem pomiędzy uczniami, a Radą  Pedagogiczną 
     i Dyrekcją oraz   koordynuje pracą SU z ramienia szkoły,
2) co roku jest wybierany poprzez głosowanie jawne przez ogół
    uczniów szkoły, co zostaje zapisane w protokole,
3) reprezentuje interesy uczniów, przedstawia plany
             i  zamierzenia SU Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej,
4) prowadzi wspólnie z przewodniczącym SU cotygodniowe zebrania SU, co zostaje udokumentowane protokołami z zebrań SU,
5) składa półroczne sprawozdania z działalności SU,
6) prowadzi Księgę Finansową SU oraz punktację konkursu SU  na
     "Najlepszą Klasę Roku", Księgę Protokołów, inną dokumentację,
7) współpracuje z pedagogiem szkolnym, biblioteką, świetlicą,
     wychowawcami i nauczycielami szkoły, małym SU,
8) współpracuje z innymi instytucjami i organizuje akcje charytatywne  na fundacje pomocy, akcje ekologiczne zbiórki butelek i baterii i inne,
9) sprawuje opiekę nad radiowęzłem i gazetką szkolną,
      10)  promuje szkołę w środowisku lokalnym poprzez nagłaśnianie
     różnych inicjatyw, akcji, zbiórek i imprez.
XI.  Sposób  przeprowadzania  wyborów  do  SU.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są jawnie,
a udział w nich biorą kandydaci będący uczniami szkoły.
Kandydaci do Rady SU przygotowują swój program wyborczy
działania w SU i mają prawo do prowadzenia kampanii wyborczej. 


Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w głosowaniu
tajnym,  większością głosów na poszczególne stanowiska w SU.


Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany
ze  stanowiska, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków
lub  dokona czynów niegodnych miana ucznia.


Członka Samorządu Uczniowskiego i Rady może odwołać
Opiekun  SU za zgodą członków Samorządu Uczniowskiego.


Wybory organizuje i czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem
 sprawuje przedstawiciel dyrekcji, opiekunowie SU i uczniowie.


Kandydat do Rady SU powinien być uczniem klasy VI,
i  powinien godnie reprezentować szkołę na jej terenie i poza nią
z  poszanowaniem zasad demokratycznej współpracy.XII. Załączniki przydatne w pracy samorządowej w szkole.


1. przykładowy schemat planu pracy SU,
2. wzór protokołu z zebrań SU,Praca samorządowa w szkole podstawowej musi być bardzo aktywna,
gdyż tylko wtedy młody człowiek nauczy się odpowiedzialności,
i pozna istotę oraz  zasady pracy w SU.
Działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski wpływają korzystnie
na postawę innych uczniów i samych członków SU, między innymi
oddziałują w dużej mierze wychowawczo, kształtują charaktery i osobowości.
Praca w samorządzie jest olbrzymią szansą dla młodych ludzi – szansą na
współdziałanie, sprawdzenie swoich możliwości, przełamanie tremy
i  własnych zahamowań, udowodnienia sobie i innym słuszności własnych zamierzeń. Jest wspaniałą lekcją obywatelskiego działania.


Plan   pracy
Samorządu   Uczniowskiego
na  rok  szkolny ….. (przykładowy  wzór)Miejscowość,  data ……..                                                    
Opiekunowie  SU:Protokół  zebrania  SU  nr… z  dn.1.  Sprawy do omówienia.

   


2.  Organizacja życia szkoły.
– 
– 
– 


3.  Przydział czynności.
– 4.  Aktualne informacje.
– 


5.  Propozycje pracy.
– 
 Opiekunowie  SU :     Protokolant :


 


Obecnych:
Nieobecnych:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here