Zgłoś się na ławnika

Do dnia 30 czerwca 2007 r. w Urzędzie Miasta w Raciborzu przy ul. Batorego 6, można zgłaszać kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz Sądzie Rejonowym w Raciborzu.

Kandydaturę zgłasza się na karcie zgłoszenia, dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

- reklama -

Zgodnie z ustaleniami Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 9 maja 2007 r., na rozpoczynającą się 1 stycznia 2008 r. nową kadencję ławników, Rada Miasta Racibórz winna wybrać do orzekania w Sądzie Okręgowym 7 ławników, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a do orzekania w Sądzie Rejonowym w Raciborzu 33 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 12 ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Zgodnie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanym przy wydawaniu dowodów
osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here