Wzory dokumentów wymaganych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną(2)

Druki dla nauczycieli języka polskiego i matematyki, w związku podejrzeniem występowania u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się tych przedmiotów.1.Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

Druk wypełnia nauczyciel polonista. Jest on podpisany przez nauczyciela, opieczętowany, podpisany przez dyrektora szkoły oraz dołączony do wniosku rodziców o przebadanie dziecka (Ib).


WYPEŁNIA NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO


Pieczątka szkoły


1. Znajomość zasad ortograficznych

– bez zastrzeżeń;

– niezadowalająca (wymienić czego dotyczą zastrzeżenia i uwagi) ……………………………………….

2.Częstotliwość popełnianych błędów:

– błędy nieliczne – nie odbiegające ilością od przeciętnie spotykanych w pracach,

– liczne błędy,

– bardzo nasilone występowanie błędów.

3.Charakter popełnianych błędów:

– „typowo ortograficznie”

– w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów………………………..

– mylenie liter podobnych graficznie,

– mylenie liter odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie,

– opuszczanie drobnych detali graficznych liter,

– opuszczanie cząstek wyrazów,

– zniekształcanie zapisu całych wyrazów,

– inne błędy (wymienić jakie)……………………………..

4.Poziom graficzny pisma:

– bez zastrzeżeń,

– zaburzony (wymienić cechy pisma)……………………………..

5.Tempo pisania: szybkie,przeciętne, wolne,bardzo wolne.

- reklama -

6.Ogólna ocena samodzielnych wytworów pisemnych ucznia / uczennicy:………………………….

7.Poziom wypowiedzi ustnych:……………………………

8.Poprawność artykulacyjna:………………………

9.Technika czytania:

– tempo: szybkie, przeciętne, wolne, bardzo wolne,

– sposób: całościowy, sylabami, głoskami, mieszany,

– poprawność: błędy nieliczne, nasilenie błędów znaczne,

– rozumienie czytanego tekstu:

*cicho – dobre, przeciętne, słabe, brak rozumienia,

*głośno – dobre, przeciętne, słabe, brak rozumienia.

10.Postępy w nauce języków obcych:

– dobre;

– zadowalające;

– niezadowalające.

11.Oceny szkolne z poszczególnych przedmiotów nauczania z ostatniego semestru lub końca roku szkolnego:

…………………
…………………
…………………


12.Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:………………………….

13.Stan zdrowia ucznia……………………………..

14.Podejmowane formy pomocy (czas trwania):

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (indywidualne)………………………

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (grupowe)…………………………..

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze…………………………

– zajęcia logopedyczne………………………..

– inne zajęcia terapeutyczne……………………….

– inne formy pomocy (jakie)…………………………….


15.Inne uwagi i spostrzeżenia dotyczące ucznia:…………………………….


Do skierowania należy dołączyć co najmniej dwa sprawdziany ortograficzne ucznia, który poza tym powinien dostarczyć na badania do Poradni zeszyty z języka polskiego lub innych przedmiotów ( w miarę możliwości od najwcześniejszych okresów nauki szkolnej).

(imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego)

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

(miejscowość, data)

2. Trudności w nauce matematyki.

Druk wypełnia nauczyciel matematyki. Jest on podpisany przez nauczyciela, opieczętowany i podpisany przez dyrektora szkoły oraz dołączony do wniosku rodziców o przebadanie dziecka (Ib).


ARKUSZ DO OBSERWACJI DZIECKA
PRZEJAWIAJĄCEGO TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

(wypełnia nauczyciel)


imię i nazwisko ucznia…………………………………

klasa,
szkoła…………………………………………………………..

data urodzenia………………………

data obserwacji……………………………………………

miejsce, czas i sposób prowadzenia obserwacji………………………………………………………………

prowadzący obserwację………………………………………………………………

podpis………………………….


Czy na lekcjach matematyki w szkole, w sytuacji trudnej dla dziecka, obserwuje Pani (Pan):

I. Tendencję do przedłużania części organizacyjnej lekcji:

– ociąganie się z wyjęciem zeszytów, książek itp…………………………………………………………….

– grzebanie w tornistrze………………………….

– rysowanie czegoś na karteczkach…………………………

– przygotowywanie przyborów…………………………..

– sprawianie wrażenia nieobecnego, patrzenie w okno……………………………….

– rozmowa z rówieśnikami………………………..

– spóźnianie się na lekcje, długie usprawiedliwianie się ……………………………

– skargi na dolegliwości somatyczne np. ból brzucha, głowy………………………………

– inne (jakie?)………………………………………………………………..

II. Brak zrozumienia sensu zadań matematycznych, na które wskazują następujące zachowania:

-wstawanie do odpowiedzi z ociąganiem………………………….

– wstrzymywanie się od odpowiedzi………………………….

– mimika twarzy wyrażająca zawstydzenie………………………..

– udzielanie odpowiedzi bardzo szybko, często na zasadzie zgadywania………………………….

– rozglądanie się po klasie (czekanie na podpowiedź) ………………………..

– przy tablicy najczęściej odpowiada błędnie, pokazuje przypadkową wielkość…………………..


– jest zadowolone po wykonaniu czynności, niezależnie od wyniku……………………………..

– czy potrafi ująć rozwiązanie zadania w formułę arytmetyczną………………………..

– inne (jakie?)……………………………

III. Kierowanie aktywności własnej dziecka na obronę przed koniecznością rozwiązywania zadań:

– ograniczenie inwencji do przepisywania lub przerysowywania danych z podręcznika, z tablicy (np. uważają, że to już stanowi rozwiązanie zadania, wykonanie polecenia nauczyciela)………………………..

– wierne naśladowanie czynności sąsiada w ławce (w rysowaniu, układaniu itp.)………………………………


– bardzo wolne przepisywanie tekstu zadania, oczekiwanie aż rozwiążą je inni, a potem szybkie odpisywanie wyniku……………………………..

– próby rozwiązywania zadania i przerywanie tych czynności tuż po rozpoczęciu…………………………


– próby rozwiązania zadania, którym towarzyszą powtarzające się, nieskuteczne czynności, na coraz niższym poziomie……………………………

– wymuszanie od innych dzieci dodatkowej pomocy, a potem przepisywanie pracy i oczekiwanie na gotowy wynik………………………………

– nie podejmowanie żadnych czynności związanych z zadaniem……………………………

– ruchowy niepokój, kręcenie się, przekładanie przedmiotów…………………………

– pozorny bezruch oraz demonstrowanie bezradności…………………………

– inne (jakie?)……………………………

IV. Kiedy lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów matematycznych (zadań, działań):

– w liczeniu pamięciowym…………………………

– przy tablicy…………………………….

– jeśli ma napisany tekst zadania na kartce……………………………..

– czy – gdy zadanie jest samodzielnie czytane przez dziecko, czy wymaga czytania przy pomocy osoby drugiej…………………………….

– czy umie skorzystać z pomocy, dodatkowych objaśnień,”naprowadzania”…………….

– liczy w pamięci czy korzysta z palców, liczmanów…………………………..

V. Uwagi o dziecku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here