Pobór 2008

0

Od 4 lutego do 30 kwietnia na terenie województwa śląskiego przeprowadzony zostanie pobór mężczyzn.

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. o poborze w 2008 roku w okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008 roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa śląskiego pobór mężczyzn:

- reklama -

 

a) urodzonych w 1989 roku,

b) urodzonych w latach 1984 – 1988, którzy dotąd nie stawili się do poboru,

c) urodzonych w roku 1988 i latach wcześniejszych którzy:

– ze względu na zły stan zdrowia uznani zostali za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

– złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej,

d) którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do wojskowego komendanta uzupełnień w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej.

 

Pobór dla w/w osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Raciborza przeprowadzony zostanie w Raciborzu w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei 4 w okresie od dnia 10 marca do dnia 21 kwietnia 2008 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 17.00.

 

Do poboru wzywa się także kobiety:

a) urodzone w latach 1980 – 1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz o kierunku psychologicznym,

b) posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.

 

Poborowy zgłaszając się do poboru po raz pierwszy przedstawia:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

– powiatowej komisji lekarskiej – posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia,

– na potrzeby ewidencji wojskowej – potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

 

Niestawienie się do poboru przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą powiatową komisją lekarska lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej – Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

 

/Gmina Racibórz/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here