Miliony na zamek piastowski na sto procent

0

Pieniądze z unijnych funduszy na zamek piastowski w Raciborzu zostały zagwarantowane i to bez konieczności przystępowania do czasochłonnych konkursów.

W piątek 22 lutego w Czerwionce-Leszczynach odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Subregionu Zachodniego. Podczas obrad podpisana została umowa o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Tym samym pieniądze z unijnych funduszy na Zamek Piastowski w Raciborzu zostały zagwarantowane i to bez konieczności przystępowania do czasochłonnych konkursów.

- reklama -

 

Udział w spotkaniu wzięli Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Staś. W gronie przedstawicieli 28 samorządów znaleźli się Starosta Raciborski Adam Hajduk i Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz.

 

Podpisanie umowy zwieńczyło ponad roczny okres negocjacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jest związane z wprowadzeniem przez samorząd województwa bezkonkursowej ścieżki wyboru projektów, z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one zostać zaakceptowane przez co najmniej 75 proc. samorządów lokalnych danego subregionu obejmujące jednocześnie swym zasięgiem minimum 75 proc. ludności. W przypadku projektów Subregionu Zachodniego poparcie sięgnęło aż 97 proc.

 

Podpisanie umowy to tylko efekt działań zapoczątkowanych już w 2005 roku. Wtedy Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego rozpoczął negocjacje z Zarządem Województwa Śląskiego, aby część środków z perspektywy finansowej 2007 – 2013 samorządy lokalne mogły otrzymać w trybie pozakonkursowym. Dotyczyłoby to najważniejszych z punktu widzenia subregionu inwestycji. Ten proces został zainicjowany przez obecną Minister Rozwoju Regionalnego a wtedy Dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Elżbietę Bieńkowską oraz eurodeputowanego Jana Olbrychta. W efekcie Województwo Śląskie, jako jedyne w Polsce zdecydowało się na wprowadzenie trzech ścieżek wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wybrano projekty kluczowe dla województwa, następnie wprowadzono Program Rozwoju Subregionów i jednocześnie pozostawiono tryb konkursowy. Dzięki temu Subregion Zachodni otrzymał, w drodze negocjacji, od Zarządu Województwa Śląskiego kwotę 82.572.627 euro na realizację Subregionalnego Programu Rozwoju. Jest to dofinansowanie dla projektów ważnych z punktu widzenia subregionu, z pominięciem procedury konkursowej. Uwzględnia również projekt kluczowy, którego celem będzie połączenie Rybnika i Żor z autostradą A1 poprzez ciąg obwodnic.

W województwie śląskim działają cztery subregiony. Na razie tylko samorządom Subregionu Zachodniego udało się dojść do porozumienia i dzięki temu pozyskać 82,5 mln euro.

 

Na uzgodnionej liście projektów RPO znajdują się m.in. zadania inwestycyjne zlokalizowane na terenie powiatu raciborskiego:

– Zamek Piastowski w Raciborzu – Stworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej – 5 mln euro;

– Centrum społeczno-kulturalne wraz z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wielkich – 1,7 mln euro;

– Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury – 1,38 mln euro;

– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska -1,3 mln euro;

– Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice – 1,1 mln euro;

– Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów – 1,23 mln euro;

– Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac – 0,4 mln euro.

 

– Nie znam przypadku w Polsce, gdzie samorządy tak doskonale się dogadują i razem starają się o pieniądze z Unii – chwali Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. – Inne subregiony powinny brać przykład z Rybnika, a nie kłócić się między sobą – dodaje.

 

/Starostwo Powiatowe/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here