Pegaz 2003 – kolejna edycja programu PFRON

0

Kolejny raz można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Pegaz 2003".

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

Podstawowym celem programu jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego porozumiewania się, poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier w komunikowaniu się i transportowych uniemożliwiających lub utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym – a tym samym umożliwienie dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji.

 

Adresatami programu są:

 

1. W obszarze B (zakup sprzętu komputerowego):
a) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
b) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
c) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są:
– uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
– słuchaczami kolegiów,
– studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
– posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
– uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
– studentami uczelni zagranicznych,
– studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
– niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 

2. W obszarze C (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) i D (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia /i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji):
a) pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
b) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego szczegółowy opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
1) którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymali warunków zawartych umów,
2) którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
3) których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, określonego w procedurze realizacji programu.

 

W ramach obszaru C programu dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.
W ramach obszaru B programu dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.

 

O dofinansowanie w ramach programu przed upływem okresu, o którym mowa mogą ubiegać się wnioskodawcy:
– w obszarze C – którzy wskutek zmian w stanie fizycznym lub pogorszenia stanu zdrowia, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę, nie mogą korzystać z posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– w obszarach B i C – którzy wskutek zdarzeń losowych, potwierdzonych przez właściwe jednostki, utracili przedmiot dofinansowania albo uległ on zniszczeniu,
– w obszarze B – którzy muszą, wskutek postępu technologicznego rozbudować lub zmodernizować sprzęt komputerowy zakupiony ze środków PFRON, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania, o ile w związku z okolicznościami, nie ubiegają się i nie uzyskali ze środków PFRON pomocy na ten sam cel w ramach innych zadań dofinansowanych ze środków PFRON.

 

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu.
Do uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny zakupu tego sprzętu, do uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny zakupu.

 

Termin składania wniosków:
W obszarach B i C od 1 kwietnia do 16 maja.

 

W obszarze D wnioski można składać w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku realizacji programu.

 

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce "Programy PFRON", a także w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych na ul. Klasztornej 6 oraz pod numerami tel. 032 415 44 08 wew. 338 lub 032 415 12 12.

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem. Komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here