Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSO w Rudniku

0

Wójt Gminy Rudnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudniku.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

- reklama -

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1. koncepcja pracy na stanowisku dyrektora zespołu szkól ogólnokształcących wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;
2. kwestionariusz osobowy;
3. dokumenty potwierdzające:
a) posiadane kwalifikacje potrzebne do zajmowania stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w którym ma być przeprowadzony konkurs;
b) posiada co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
c) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;
d) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r,  Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
f) oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo umyślne oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
g) oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

 

III.Oferty z wyżej wymienionymi dokumentami, należy składać w zaklejonej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem:

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUDNIKU
Na adres: Urząd Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

 

Termin złożenia ofert: do  21 maja 2008 r do godz. 15.00.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here